Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδροθερμική ανάκτηση Σκανδίου και Υττρίου από ερυθρά ιλύ

Diamantopoulos Alexandros

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/B72F9B6C-5167-4D9B-A98A-B78DB18C9EB5-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90533-
Γλώσσαel-
Μέγεθος3.2 megabytesen
Μέγεθος72 σελίδεςel
ΤίτλοςΥδροθερμική ανάκτηση Σκανδίου και Υττρίου από ερυθρά ιλύel
ΤίτλοςHydrothermal extraction of Scandium and Yttrium from red muden
ΔημιουργόςDiamantopoulos Alexandrosen
ΔημιουργόςΔιαμαντοπουλος Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Giannis Apostolosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γιαννης Αποστολοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Voulgarakis Apostolosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Βουλγαρακης Αποστολοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Nikolaidis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Νικολαιδης Νικολαοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ ερυθρά ιλύς (ΕΙ) αποτελεί το κύριο στερεό παραπροϊόν της βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου και ειδικότερα προκύπτει από την επεξεργασία του βωξίτη με τη μέθοδο Bayer για την εξαγωγή της αλουμίνας, πρόδρομης χημικής ένωσης του αλουμίνιου. Εξαιτίας της ετερογένειας και της πληθώρας ορυκτών και χημικών στοιχείων που εμπεριέχει το πέτρωμα, η ΕΙ καταλήγει να διαθέτει, λόγω και των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διύλιση του βωξίτη, πολύπλοκη ορυκτολογική και χημική σύσταση, σε συνδυασμό με υψηλό pH και λεπτόκοκκα σωματίδια. Κατά κανόνα, στα κύρια συστατικά της ΕΙ επικρατούν μεταλλικά οξείδια του σιδήρου, αλουμινίου, νατρίου, ασβεστίου και πυριτίου, ενώ εμπεριέχονται μέταλλα ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογικής και οικονομικής σημασίας, που ανήκουν στις σπάνιες γαίες. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της υδροθερμικής έκπλυσης της ερυθράς ιλύος, ως αποτελεσματική μέθοδο για την ανάκτηση των περιεχόμενων μετάλλων, σκάνδιο (Sc) και ύττριο (Y). Ερευνήθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου επεξεργασίας, αλλά και συγκέντρωσης ανόργανου οξέος και EDTA, στην επιλεκτική ανάκτηση Sc και Y. Διεξήχθησαν πειράματα υδροθερμικής έκπλυσης του σκανδίου και υττρίου, που διήρκησαν 0.5, 1, 2 και 24 h υπό υποκρίσιμες συνθήκες (120, 140 και 160 °C), σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου χωρητικότητας 100 ml. Σε κάθε δοκιμή ο λόγος στερεού/υγρού διατηρήθηκε σταθερός και ίσος με 1 g ΕΙ ανά 20 ml υδατικού διαλύματος HCl, H2SO4 και HNO3, μοριακότητας 0.05, 0.1 και 0.2 Μ. Η επίδραση του EDTA στην απόδοση και επιλεκτικότητα έκπλυσης, διερευνήθηκε σε συγκεντρώσεις 0.002, 0.009, 0.017 και 0.034 Μ EDTA. Οι παραπάνω δοκιμές κατέδειξαν ότι η έκπλυση ΕΙ διάρκειας 1 ώρας σε θερμοκρασία 140 °C και με χρήση H2SO4 0.2 Μ, οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα ανάκτησης Sc (79%) και Y (100%). Η καλύτερη επιλεκτικότητα προς σπάνιες γαίες ελήφθη για έκπλυση με HNO3 συγκέντρωσης 0.2 Μ στους 140 °C, παρ’ ότι οι αποδόσεις του Sc και Y ήταν μόνο 28% και 34%, αντίστοιχα. Αναφορικά με τα πειράματα της κινητικής, χρόνος επαφής 1 h επαρκεί για ικανοποιητικά ποσοστά ανάκτησης Sc και Y, καθώς περαιτέρω αύξηση του χρόνου επαφής, προκαλεί σημαντική ελάττωση του βαθμού έκπλυσης του Sc, που πιθανολογείται στο σχηματισμό αδιάλυτου οξειδίου. Eπιχειρώντας την ενίσχυση της επιλεκτικότητας και απόδοσης έκπλυσης των σπάνιων γαιών στα ανωτέρω διαλύματα με προσθήκη EDTA, δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική βελτίωση της ανάκτησης. Τέλος, με στόχο την διερεύνηση του μηχανισμού έκπλυσης που οδηγεί σε επιλεκτική ανάκτηση των σπάνιων μετάλλων έναντι του Fe και Ti, έλαβε χώρα χαρακτηρισμός του υλικού, πραγματοποιώντας τις τεχνικές της χημικής ανάλυσης (ICP-MS), της περίθλασης ακτίνων X (XRD), της θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης (TGA) και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM-EDS).el
ΠερίληψηRed mud (RM) is the main solid by-product of the aluminum industry and in particular results from the treatment of bauxite by the Bayer method for the extraction of alumina, a precursor of aluminum. Due to the heterogeneity and the abundance of minerals and chemical elements that the rock carries, RM ends up having, also due to the reactions that take place during the refining of bauxite, a complex mineralogical and chemical composition, combined with high pH and fine-grained particles. Mainly in the main components of RM, metal oxides of iron, aluminum, sodium, calcium and silicon predominate, while there are also metals of very high technological and economic importance, which belong to the rare earths. The object of the present work is the evaluation of hydrothermal leaching of red mud, as an effective method for the recovery of metal contents, scandium (Sc) and yttrium (Y). The optimal conditions of temperature and processing time as well as concentration of inorganic acid and EDTA in the selective recovery of Sc and Y, were investigated. Hydrothermal tests of scandium and yttrium leaching, lasting 0.5, 1, 2 and 24 h under subcritical conditions (120,140 and 160 °C), were performed in 100 ml batch reactors. In each test, the solid / liquid ratio was kept constant and equal to 1 g RM per 20 ml of aqueous solution of HCl, H2SO4 and HNO3 of molar concentration equal to 0.05, 0.1 and 0.2 M. The effect of EDTA on leaching performance and selectivity was investigated at concentrations 0.002, 0.009, 0.017 and 0.034 M EDTA. The above tests showed that using 0.2 M H2SO4 for leaching RM for 1 hour at 140 °C, led to significant results of Sc (79%) and Y (100%) recovery rates. The best selectivity for rare earths was obtained for leaching with 0.2 M HNO3 at 140 °C, although the yields of Sc and Y were only 28% and 34%, respectively. Regarding kinetic experiments, a contact time of 1 h is sufficient for satisfactory recovery rates of Sc and Y, as a further increase in contact time causes a significant decrease in the degree of leaching of Sc, which is likely to form insoluble oxide. Attempting to enhance the selectivity and leaching efficiency of the rare earths in the above solution by adding EDTA, no significant improvement in recovery was found. Finally, in order to investigate the leaching mechanism that leads to selective recovery of rare metals against Fe and Ti, characterization of the material took place, performing the techniques of chemical analysis (ICP-MS), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA) and scanning electron microscopy (SEM-EDS).en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2021-10-15-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαΔιαχείριση αποβλήτωνel
Θεματική ΚατηγορίαΕρυθρά ιλύςel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑλέξανδρος Διαμαντόπουλος, "Υδροθερμική ανάκτηση Σκανδίου και Υττρίου από ερυθρά ιλύ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAlexandros Diamantopoulos, "Hydrothermal extraction of Scandium and Yttrium from red mud", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά