Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της κλίσης εκμετάλλευσης στην αποληψιμότητα αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου

Alexakis Nikolaos, Tzelesis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1CF7D23A-7453-41EB-BB8B-B97D936D4139
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Αλεξάκης, Ιωάννης Τζέλεσης, "Επίδραση της κλίσης εκμετάλλευσης στην αποληψιμότητα αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90581
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της κλίσης υπαίθριας εκμετάλλευσης στην αποληψιμότητα των αποθεμάτων των κοιτασμάτων διακοσμητικών πετρωμάτων. Τα κοιτάσματα αυτά έχουν συγκεκριμένες διαφορές με την υπαίθρια εκμετάλλευση άλλων τύπων κοιτασμάτων με κυριώτερες τις ήπιες τεχνικές εξόρυξης χωρίς επαγόμενη φθορά στα τοιχώματα με τη χρήση συρματοκοπής και αλυσοπριόνου αντί για τη χρήση εκρηκτικών υλών και το αραιό δίκτυο ασυνεχειών που συνήθως διασχίζουν τέτοια κοιτάσματα σε αντίθεση με άλλα.Αν στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις τεθεί ad hoc ανώτατο όριο κλίσης του πρανούς λατομείου (καλείται γενικώς η γωνία που σχηματίζει το οριζόντιο επίπεδο με ό,τι μπορεί να κληθεί ως πρανές λατομείου) τότε ένα ποσοστό υγιούς και εμπορεύσιμου μαρμάρου μπορεί να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντα κάποιο ανώτερο όριο της κλίσης πρανούς κάτω από το οποίο εξασφαλίζεται η ευστάθεια των πρανών. Σημειώνεται ότι εξαιρείται η παράλληλη θεώρηση της επίδρασης της κλίσης αυτής στην ευστάθεια του πρανούς που υποτίθεται έχει μελετηθεί από πριν και έχει βρεθεί ότι η τελευταία δεν διακυβεύεται.Η μελέτη αυτή βασίζεται σε πραγματικές εκμεταλλεύσεις της λατομικής ζώνης του Estremoz για να καταδείξει την μεγάλη διαφορά στην αποληψιμότητα των αποθεμάτων ροζ μαρμάρου σε λατομεία των οποίων η γωνία τελικού πρανούς εκμετάλλευσης υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 70ο-73ο.Για το σκοπό αυτό έγινε σχεδιασμός υποθετικού λατομείου με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της περιοχής που προαναφέρθηκε με 4 διαφορετικές κλίσεις τελικών πρανών, με την βοήθεια του Autocad για να συγκριθούν τα μεταλλευτικά (λατομικά) αποθέματα της κάθε περίπτωσης τελικής γωνία πρανούς 69o, 75o, 79o, και 90o. Στη συνέχεια έγιναν και εκτιμήσεις της οικονομικής αποδοτικότητας της εκμετάλλευσης για καθένα από αυτά τα 4 σενάρια εκμετάλλευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά