Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο Δήμο Αθηναίων

Spyropoulos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D40AFCBD-561D-4589-901E-37A8959C91D2
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, "Αξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο Δήμο Αθηναίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση της αστικής κινητικότητας παρουσιάζεται ως μία σημαντική αλλά και μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη των πόλεων. Καθώς η μετάβαση προς την επίτευξη της βιωσιμότητας αποτελεί μία πολύπλοκη και μακροχρόνια διεργασία, συχνά κατά τις σχεδιαστικές διαδικασίες οι τοπικές διοικητικές αρχές και οι υπεύθυνοι φορείς, έρχονται αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με την έλλειψη ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων και αποτελεσματικών στρατηγικών εργαλείων. Προκειμένου να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά την τελευταία δεκαετία τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία υιοθετούνται από διάφορες δημοτικές αρχές για την επιτυχή μετάβαση σε ένα σύστημα μεταφορών και μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και στηριγμένο στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία).Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μίας βελτιωτικής δράσης της αστικής κινητικότητας ενταγμένης στα πλαίσια της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας, εξετάζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές του σχεδίου του Δήμου Αθηναίων για την εγκαθίδρυση του Μεγάλου Περιπάτου με τη χρήση της ανάλυσης SWOT. Ο προσδιορισμός των παραγόντων SWOT πραγματοποιήθηκε με την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου και τη συμπλήρωσή του από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην εγγύς περιοχή καθώς και εμπειρογνώμονες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την τοπική διακυβέρνηση, τους τομείς της συγκοινωνιολογίας, πολεοδομίας και υποδομών. Έπειτα, με το συνδυασμό της ανάλυσης SWOT και της μεθόδου AHP (Αναλυτική Μέθοδος Ιεράρχησης) έλαβε χώρα η σύγκριση ανά ζεύγη των επιμέρους στοιχείων κάθε παράγοντα, σκοπεύοντας στον προσδιορισμό των ισχυρότερων ενθαρρυντικών (Δυνατά Σημεία και Ευκαιρίες) και ανασταλτικών παραγόντων (Αδύναμα Σημεία και Απειλές) για την επίτευξη της βιωσιμότητας του Μεγάλου Περιπάτου. Ακολούθως, με το συνδυασμό των παραγόντων αυτών, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και τελικά αναδείχθηκαν προτάσεις ικανές να συνδράμουν στην κατάρτιση ενός βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου για το Μεγάλο Περίπατο. Οι στρατηγικές και πολιτικές που προτάθηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και την ένταξη του έργου στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου όπως το ΣΒΑΚ καθώς και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και τη σταδιακή υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά