Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων

Skiniti Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/47E64D7C-609D-41A3-BD92-819B38DBC73A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σκινήτη, "Αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής για την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90668
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, ήταν η κοινωνική αποδοχή ως βασικός παράγοντας επιρροής για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Κύριο στόχο αποτέλεσε η κατανόηση της στάσης των ατόμων απέναντι στα αιολικά και η απάντηση δύο σημαντικών ερωτήσεων: «Ποια η πηγή του προβλήματος, δηλαδή, των αντιρρήσεων απέναντι στις αιολικές εγκαταστάσεις;» και «Με ποιους τρόπους αυτές οι αντιρρήσεις δύνανται να αμβλυνθούν;». Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν έρευνα με ερωτηματολόγια (περίπου 600), τα οποία δημιουργήθηκαν ύστερα από βιβλιογραφική έρευνα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν στο SPSS σε τρία επίπεδα, 1) έγινε περιγραφική ανάλυση, δηλαδή ανάλυση συχνοτήτων των απαντήσεων και συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων, 2) πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση για τη διεξαγωγή εξίσωσης που συνδέει τη στάση απέναντι στα αιολικά, με τους κύριους παράγοντες που την επηρεάζουν και 3) παραγοντική ανάλυση για την ομαδοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την άποψη των ατόμων για τις ανεμογεννήτριες. Το πλήθος των δεδομένων αλλά και των μορφών επεξεργασίας, έδωσαν πληθώρα απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα, από τις οποίες αναφέρονται οι σημαντικότερες. Αρχικά, ένα από τα ευρήματα της εργασίας, ήταν η κατάρριψη της συμβολής του πολυσυζητημένου φαινόμενου NIMBY στη στάση των ατόμων απέναντι στα αιολικά έργα. Ενώ στη συνέχεια, διεξήχθη το συμπέρασμα πως ο σημαντικότερος παράγοντας στη στάση του ατόμου απέναντι στα αιολικά είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη τόσο η συμπληρωματική ανάλυση των δεδομένων με διαφορετικές μεθόδους, όσο και η μελλοντική έρευνα σχετικά με την άποψη των επενδυτών, με στόχο τη συνδυαστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη γεφύρωση του ενδεχόμενου χάσματος μεταξύ των δύο πλευρών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά