Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσρόφηση Ni2+, As5+, Pb2+ σε τροποποιημένα με νανοσωλήνες άνθρακα βιοεξανθρακώματα από φλοιούς ρυζιού και λυματολάσπη

Toti Paraskevi

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/18F4F096-5EC9-4B87-95DB-DB95625B16DF-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90669-
Γλώσσαel-
Μέγεθος2.7 megabytesen
Μέγεθος105 σελίδεςel
ΤίτλοςΠροσρόφηση Ni2+, As5+, Pb2+ σε τροποποιημένα με νανοσωλήνες άνθρακα βιοεξανθρακώματα από φλοιούς ρυζιού και λυματολάσπηel
ΤίτλοςAdsorption of Ni2+, As5+, Pb2+ on carbon nanotubes modified biochars derived from sewage sludge and rice husksen
ΔημιουργόςToti Paraskevien
ΔημιουργόςΤοτη Παρασκευηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Diamantopoulos Evaggelosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Διαμαντοπουλος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Stefanakis Alexandrosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Στεφανακης Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Xekoukoulotakis Nikosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ξεκουκουλωτακης Νικοςel
Συντελεστής [Επιστημονικός Υπεύθυνος]Koukouraki Elissaveten
Συντελεστής [Επιστημονικός Υπεύθυνος]Κουκουρακη Ελισσαβετel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής διατριβής μελετήθηκε αρχικά η παραγωγή απλών και τροποποιημένων με νανοσωλήνες άνθρακα βιοεξανθρακωμάτων, αλλά και ο χαρακτηρισμός τους, ούτως ώστε να διερευνηθεί η ικανότητά τους ως προσροφητικά υλικά. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά είδη βιομάζας. Η μία χρησιμοποιούμενη βιομάζα ήταν οι φλοιοί ρυζιού (RH) και η δεύτερη η λυματολάσπη (SS). Για την τροποποίηση χρησιμοποιήθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα δύο συγκεντρώσεων 0.1% και 1%, ενώ η πυρόλυση έλαβε χώρα σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, 400oC και 600oC. Παράχθηκαν λοιπόν συνολικά 12 βιοεξανθρακώματα, 4 συμβατικά και 8 προηγμένα. Τα παραγόμενα βιοεξανθρακώματα χαρακτηρίστηκαν ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, δηλαδή ως προς την απόδοση, την τέφρα, τα πτητικά στερεά, το pH, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, τη στοιχειακή ανάλυση. Ακόμη έγινε προσδιορισμός του σημείου μηδενικού φορτίου, της κατιοανταλλακτικής ικανότητας, της φαινόμενης πυκνότητας, των ολικών συγκεντρώσεων μετάλλων στα στερεά υλικά. Έγιναν επίσης, αναλύσεις όπως η μέτρηση της ειδικής επιφάνειας, η μέτρηση του ολικού οργανικού άνθρακα και η μέθοδος ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. Από τις συγκεκριμένες αναλύσεις προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα καλύτερα βιοεξανθρακώματα ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες ήταν τα τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα από φλοιούς ρυζιού των 600οC, με καλύτερο το RH_CNT1_600. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κύριες παράμετροι που επιδρούσαν στα βιοεξανθρακώματα ήταν το είδος της βιομάζας και η θερμοκρασία πυρόλυσης, ενώ παράλληλα η τροποποίηση με νανοσωλήνες άνθρακα παρουσίασε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην ειδική επιφάνεια του βιοεξανθρακώματος και αύξησε τις λειτουργικές θέσεις επιφανείας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν πειράματα κινητικής προσρόφησης τριών βαρέων μετάλλων, τα οποία ταυτόχρονα είχαν διαλυθεί σε νερό, χρησιμοποιώντας τα απλά και τα τροποποιημένα βιοεξανθρακώματα που παράχθηκαν. Συγκεκριμένα, τα πειράματα έδειχναν κατά πόσο τα εν λόγω βιοεξανθρακώματα είναι ικανά να απομακρύνουν το Ni2+, το As5+ και τον Pb2+ από υδατικό διάλυμα με χρόνους επαφής 5, 30 και 60 λεπτά. Με βάση τα αποτελέσματα των κινητικών πειραμάτων αποδείχθηκε πως όλα τα βιοεξανθρακώματα απομάκρυναν σε κάποιο βαθμό και τα τρία μέταλλα. Συγκεκριμένα στον Pb2+ σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απομακρύνσεις, >95% από τα πρώτα 5 λεπτά, στο Ni2+ παρατηρήθηκαν επίσης πολύ καλές απομακρύνσεις ενώ το As5+ είναι το μέταλλο που σημείωσε τις χαμηλότερες. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως το αρσενικό δεν είχε τόσο καλές απομακρύνσεις όσο τα άλλα δύο μέταλλα. Όσον αφορά στο νικέλιο, η απομάκρυνση από τα βιοξανθρακώματα φλοιών ρυζιού στα 60 λεπτά και για τις δύο θερμοκρασίες κυμάνθηκε από 82-98%, ενώ από αυτά της λυματολάσπης από 64-97%, με καλύτερο το RH_CNT0.1_600. Για το αρσενικό η απομάκρυνση κυμάνθηκε από 30-66% για τους φλοιούς ρυζιού και για τα αντίστοιχα της λυματολάσπης από 15-49%, με καλύτερο το RH_CNT0.1_600. Για τον μόλυβδο οι απομακρύνσεις των φλοιών ρυζιού των δύο θερμοκρασιών στα 60 λεπτά είναι 92-98% και για τη λυματολάσπη 94-99%, με καλύτερο ως προς τις συνολικές απομακρύνσεις το RH_CNT0.1_600. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν πειράματα έκπλυσης, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη έκπλυση των βαρέων μετάλλων που εμπεριέχονται στα βιοεξανθρακώματα στο υδατικό διάλυμα, αλλά τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε όλα τα δείγματα το διέψευσαν. Τέλος, έγινε προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων της προσρόφησης σε δύο κινητικά μοντέλα, ψευδο-1ης και ψευδο-2ης τάξης, ούτως ώστε να εντοπιστεί το μοντέλο που προσομοιάζει καλύτερα τα πειραματικά αποτελέσματα της κινητικής προσρόφησης που ακολούθησαν τα βιοεξανθρακώματα για το κάθε μέταλλο. Και τα τρία μέταλλα ακολούθησαν το κινητικό μοντέλο ψευδο-2ης τάξης, παρόλο που στην περίπτωση του μολύβδου και τα δύο μοντέλα περιέγραφαν με μεγάλη ακρίβεια την κινητική προσρόφησής του. Εφαρμόστηκε μη γραμμική παλινδρόμηση στα πειραματικά δεδομένα για τον υπολογισμό των παραμέτρων των μοντέλων. el
ΠερίληψηIn the context of this thesis, the production of simple and carbon nanotubes modified biochars was initially studied, including their characterization, in order to investigate their capability as absorbent materials. Two different types of biomass were used: Rice husks (RH) and Sewage sludge (SS). Two concentrations of 0.1% and 1% carbon nanotubes were used for the modification of biochars, while the pyrolysis took place at two different temperatures, 400oC and 600oC. A total of 12 biochars were produced, 4 conventional and 8 advanced. The produced biochars were characterized in terms of their physicochemical properties, such as yield, ash, volatile solids, pH, electrical conductivity, elemental analysis. The point of zero charge, the cation exchange capacity, the bulk density, the total concentrations of metals in the solid materials were also determined. Further analysis, such as surface area measurement (BET), total organic carbon measurement and scanning electron microscopy imaging, was also performed. From the specific analyses it was concluded that the best biochars in terms of their physicochemical properties were the modified biochars derived from rice husks of 600οC, with the best being RH_CNT1_600. The results showed that the main parameters affecting biochars were the type of biomass and the pyrolysis temperature, while the modification with carbon nanotubes showed some significant changes in the specific surface area of the biochar and increased the functional surface positions. Kinetic adsorption experiments of three heavy metals were then performed, which were simultaneously dissolved in water, using the simple and modified biochars produced. In particular, the experiments showed whether these biocarbons are capable of removing Ni2+, As5+ and Pb2+ from an aqueous solution with contact times of 5, 30 and 60 minutes. Based on the results of the kinetic experiments, it was shown that all biochars removed to a significant extent all three metals. Specifically for Pb2+ the largest removals recorded were in excess of 95% in the first 5 minutes, for Ni2+ the removal levels were also very high, while As5+ was the metal that recorded the lowest removal rates. As for nickel, the removal from the biochars of rice husks in 60 minutes for both temperatures ranged from 82-98%, while from those of sewage sludge from 64-97%, with the most efficient biochar being the RH_CNT0.1_600. For arsenic the removal ranged from 30-66% for rice husks and for those of sewage sludge from 15-49%, with RH_CNT0.1_600 being the best. For lead the removals of rice husks at 60 minutes were 92-98% and for sewage sludge 94-99%, with RH_CNT0.1_600 being the best in terms of total removals. Also, leaching experiments were performed to determine the possible leaching of the heavy metals contained in the biochars in the aqueous solution, but the results of the measurements in all samples refuted it. Finally, the experimental adsorption results were simulated with two kinetic models, pseudo-1st and pseudo-2nd class, in order to identify the model that best resembles the experimental kinetic results of biochars for each metal. All three metals followed the pseudo-2nd class kinetic model, although in the case of lead both models described its kinetic adsorption with great accuracy. Non-linear regression was applied to the experimental data to calculate the model parameters. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/en
Ημερομηνία2021-10-18-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαModified Biochar with Carbon Nano Tubes (CNT)en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΠαρασκευή Τότη, "Προσρόφηση Ni2+, As5+, Pb2+ σε τροποποιημένα με νανοσωλήνες άνθρακα βιοεξανθρακώματα από φλοιούς ρυζιού και λυματολάσπη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el
Βιβλιογραφική ΑναφοράParaskevi Toti, "Adsorption of Ni2+, As5+, Pb2+ on carbon nanotubes modified biochars derived from sewage sludge and rice husks", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά