Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση ενδυνάμει μητρικών σχηματισμών πετρελαίου στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος

Moschou Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/31DC81FF-6A82-4871-99EF-8FA4696D5838
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Μόσχου, "Μοντελοποίηση ενδυνάμει μητρικών σχηματισμών πετρελαίου στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90716
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στη μοντελοποίηση σχηματισμών μητρικών πετρωμάτων στη δυτική Ελλάδα. Κύριο σκοπό της αποτελεί η αξιολόγηση πιθανών μητρικών πετρωμάτων σε δύο γεωτρήσεις εντός της Ιόνιας λεκάνης χρησιμοποιώντας το λογισμικό PetroMod (έκδοση 2017.1). Η γεώτρηση Άγιος Γεώργιος-3 (χερσαία γεώτρηση) αποτελεί την πρώτη που εξετάζεται, η οποία και εντοπίζεται στην Ήπειρο. Η δεύτερη είναι η γεώτρηση Ανατολική Ερεικούσσα-1 (θαλάσσια γεώτρηση) η οποία τοποθετείται ανατολικά του νησιού της Ερεικούσσας (Διαπόντια νησιά) στο βόρειο Ιόνιο. Βασικό στόχο της μοντελοποίησης λεκανών σε μια διάσταση (1D) αποτελεί η προσομοίωση της εξέλιξής τους σε σχέση με το δυναμικό σε υδρογονάνθρακες που διαθέτουν (ιστορικό ταφής, θερμοκρασίας και ωριμότητας, δυνατότητα παραγωγής υδρογονανθράκων, εξαγωγή-αποβολή υδρογονανθράκων). Το λογισμικό μοντελοποίησης λεκάνης σε μια διάσταση (1D) χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση των ιστορικών θερμοκρασίας και ωριμότητας των σχηματισμών που διατρήθηκαν από τις ως προς εξέταση γεωτρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην ωριμότητα, στο λόγο μετατροπής (TR) και στη δυνατότητα παραγωγής υδρογονανθράκων από τους σχηματισμούς των μητρικών πετρωμάτων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για τη γεώτρηση Άγιος Γεώργιος-3 ερευνώντας διάφορα σενάρια σχετικά με την επιρροή του πάχους διάβρωσης και των οριακών συνθηκών που εισάγονται στο λογισμικό (boundary conditions), καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στη γεώτρηση Άγιος Γεώργιος-3 εντοπίζονται τρεις σχηματισμοί μητρικών πετρωμάτων διαφορετικών στρωματογραφικών επιπέδων (οι σχίστες με Ποσειδώνιες ηλικίας Ιουρασικού, οι σχίστες της Ά ζώνης του σχηματισμού της Βίγλας και οι σχίστες της ΄Β ζώνης του σχηματισμού της Βίγλας, και οι δυο ηλικίας Κρητιδικού). Ο σχηματισμός των σχιστών με Ποσειδώνιες χαρακτηρίζεται ως το πιο ώριμο μητρικό πέτρωμα αυτής της γεώτρησης. Μολονότι οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνουν την εκτεταμένη δολομιτίωση στην περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο μητρικό πέτρωμα, το μοντέλο μας υποδεικνύει πως οι σχίστες με Ποσειδώνιες παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές του λόγου μετατροπής (TR) και της δυνατότητας παραγωγής πετρελαίου και αερίου σε σχέση με τα υπόλοιπα μητρικά πετρώματα της γεώτρησης. Ο σχηματισμός της Βίγλας επίσης διαμόρφωσε μητρικά πετρώματα καλής ποιότητας σε υδρογονάνθρακες. Εντοπίζονται δύο κύριες ζώνες μητρικών πετρωμάτων στο συγκεκριμένο σχηματισμό, οι σχίστες της Ά ζώνης (ανώτερος ορίζοντας) και οι σχίστες της ΄Β ζώνης (κατώτερος ορίζοντας). Το μητρικό πέτρωμα της ΄Β ζώνης (παλαιότερο) είναι πιο ώριμο από αυτό της Ά ζώνης, με υψηλότερες τιμές του λόγου μετατροπής (TR) και της δυνατότητας παραγωγής πετρελαίου και αερίου σε σχέση με το άλλο (Ά ζώνη). Στη γεώτρηση Ανατολική Ερεικούσσα-1 εντοπίζεται μόνο ένας σχηματισμός μητρικού πετρώματος (οι σχίστες της Βίγλας). Ο λόγος μετατροπής (TR) και η δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου και αερίου του σχηματισμού της Βίγλας λαμβάνουν πολύ χαμηλές τιμές, υποδεικνύοντας ένα ανώριμο μητρικό πέτρωμα.Σύμφωνα με τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν, καμία από τις δύο γεωτρήσεις δεν αποβάλει υδρογονάνθρακες στις συγκεκριμένες περιοχές, παρόλο που ο σχηματισμός των σχιστών με Ποσειδώνιες παρουσιάζεται ως πιο ώριμο μητρικό πέτρωμα και με υψηλότερες τιμές του λόγου μετατροπής (TR) σε σχέση με τα μητρικά πετρώματα της Βίγλας στη γεώτρηση Άγιος Γεώργιος-3.Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στη γεώτρηση Άγιος Γεώργιος-3, λόγω της ζώνης πτυχών και επωθήσεων (fold-and-thrust belt ή σύντομα FTB) των δυτικών Ελληνίδων, η οποία και επηρεάζει την περιοχή της γεώτρησης. Τα αποτελέσματά της δείχνουν πως το πάχος διάβρωσης στα 0m βάθος έχει θετική επιρροή στις τιμές του λόγου μετατροπής (TR) και στις τιμές της δυνατότητας παραγωγής υδρογονανθράκων των μητρικών πετρωμάτων, ενώ παράλληλα η τιμή της θερμικής ροής παραμένει αμετάβλητη. Επίσης, παρατηρείται πως μεταξύ των παραμέτρων των οριακών συνθηκών που εισάγονται στο λογισμικό (boundary conditions) μόνο η θερμική ροή παίζει σημαντικό ρόλο στη μοντελοποίηση της θερμοκρασίας και της ωριμότητας των μητρικών πετρωμάτων του σχηματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά