Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστηριακές μετρήσεις πυκνοτήτων μιγμάτων υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και έλεγχος, δι' αυτών, της ακρίβειας της μεθόδου διόρθωσης όγκου για την πρόγνωσή τους με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων

Atsaros Fotios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9562CFEC-DEBF-4FAE-A479-AD05B5B754A5
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φώτιος Ατσάρος, "Εργαστηριακές μετρήσεις πυκνοτήτων μιγμάτων υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και έλεγχος, δι' αυτών, της ακρίβειας της μεθόδου διόρθωσης όγκου για την πρόγνωσή τους με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90793
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού είναι συνυφασμένη με τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιεί τις ενεργειακές του ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, ως επί το πλείστον, καλύπτονται μέσω της κατανάλωσης πετρελαίου ως καύσιμο αλλά και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπαντικών, χημικών υλών και άλλων βιομηχανικών προϊόντων που σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συνεπώς είναι κατανοητό πως η ζήτηση του πετρελαίου διαρκώς αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται οι ανθρώπινες ανάγκες και δραστηριότητες. Η ζήτηση αυτή, καθιστά απαραίτητη τη μελέτη των ιδιοτήτων του πετρελαίου προκειμένου να γίνει πρόβλεψη των ποσοτήτων που θα παραχθούν από έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων. Η πυκνότητα σε συνθήκες σχηματισμού αποτελεί μια θεμελιώδη ιδιότητα των πετρελαϊκών ρευστών με πλήθος εφαρμογών στην βιομηχανία του πετρελαίου. Συνδέοντας τη μάζα με τον όγκο η πυκνότητα έχει άμεσο ρόλο στον υπολογισμό των αποθεμάτων και στην επιλογή του κατάλληλου σχεδίου δράσης για την παραγωγή.Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν υπολογιστικές μέθοδοι εκτίμησης της πυκνότητας μειγμάτων υδρογονανθράκων με διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε κατά πόσο ένα λογισμικό προσομοίωσης μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια την πυκνότητα μείγματος πεντανίου – διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την πραγματική του πυκνότητα όπως αυτή μετριέται στο εργαστήριο. Διεξάχθηκαν μετρήσεις για τρεις διαφορετικές αναλογίες μείγματος πεντανίου – διοξειδίου του άνθρακα (72-28%, 51-49% και 39,7-60,3%) σε θερμοκρασίες 22οC, 70οC και 90οC και πιέσεις από 80 bar έως 500 bar.Για τη μέτρηση της πυκνότητας στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε πυκνόμετρο δονούμενου σωλήνα σχήματος U του οποίου η περίοδος ταλάντωσης μεταβάλλεται ανάλογα με το δείγμα του ρευστού. Με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων είναι δυνατός ο ακριβής συσχετισμός της περιόδου ταλάντωσης του σωλήνα και της πυκνότητας του ρευστού. Ιδιαίτερη βάση στην παρούσα διπλωματική δόθηκε στην βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ακρίβεια εκτίμησης της πυκνότητας. Για την προσομοίωση του μείγματος και την αριθμητική εκτίμηση των πυκνοτήτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WinProp v.2015 της εταιρίας Computer Modelling Group το οποίο υλοποιεί το μοντέλο κυβικής καταστατικής εξίσωσης των Peng – Robinson (PR 78) ενώ για την βέλτιστη προσέγγιση της πυκνότητας ρυθμίστηκαν οι παράμετροι της μετατροπής όγκου και της αλληλεπίδρασης των μορίων σε ζεύγη συστατικών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά