Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του νομού Ρεθύμνης

Spantidakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7CABAF37-8234-4605-B5F4-BB07A5BF6829
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Σπαντιδάκης, "Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του νομού Ρεθύμνης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μια προσπάθεια συστηματικής αποτίμησης δεδομένων γεωλογικής και υδροχημικής έρευνας υδάτινων πηγών, που φιλοξενούνται και εκφορτίζουν υδροφόρους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τα ύδατα των οποίων έχουν καταγραφεί ιστορικά ως θερμομεταλλικά/ιαματικά, σε μια συστηματική έρευνα που έγινε προπολεμικά και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν, το 1938. Εκτός από τις πηγές που αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία, εξετάστηκαν και πηγές που έχουν την φήμη των ιαματικών.Πέραν της μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν in situ και της γεωχημικής ανάλυσης κύριων και ιχνοστοιχείων, στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν, με όρια που έχουν τεθεί διαχρονικά από διάφορες οδηγίες διαφόρων οργανισμών και θεσμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, WHO κτλ), για τον καθορισμό π.χ. των ανώτατων τιμών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων στοιχείων, ή/και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών κτλ. Ακόμα έγινε ομαδοποίηση των πηγών με βάση τον σχηματισμό στον οποίο εμφανίζονται οι εκροές και παράθεση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων σε διαγράμματα ανά σχηματισμό.Από τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων προέκυψε ότι θερμοκρασία των πηγών κυμαίνεται από 16.2 οC έως 27.9 οC, ανεξάρτητα από την περίοδο δειγματοληψίας (υγρή-ξηρή). Επιπλέον το pH των πηγών κυμαίνεται από όξινο έως βασικό με ελάχιστη τιμή 5.5 στη πηγή Καπεδιανά και μέγιστη στις πηγές Μούταλη και Λιχνιστής με pH 7.8. Η θερμοκρασία των πηγών λαμβάνει τιμές από 14,3οC στην πηγή Αρολίθι έως και 26,4 οC στη πηγή Λιχνιστής.Οι τιμές των διαλυμένων στερεών (TDS) κυμαίνονται από 60 στην πηγή Αρολίθι έως 620 mg/L στη πηγή Λιχνιστής καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως οι πηγές δεν είναι μεταλλικές.Οι ηλεκτρική αγωγιμότητα κυμαίνεται μεταξύ 280 στην πηγή Καπεδιανά και 1240uS/cm στη πηγή Λιχνιστής.Ακόμα μετρήθηκαν οι τιμές του ραδονίου όπου στα δείγματα της πηγής Κάστελλος μετρήθηκε συγκέντρωση 17.213(Bq/m3)και θορίου όπου η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στα ύδατα της πηγής Λιχνιστής.Τέλος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις παροχών όπου η μεγαλύτερη παροχή μετρήθηκε στην πηγή Άνω Βαλσαμόνερο κατά την μέτρηση του μήνα Απριλίου με τιμή περίπου 1,5m3.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τις χημικές ενώσεις που εμπεριέχονται στις πηγές που αναφέρονται έτσι ώστε να εμπλουτίσει την παλαιότερη δημοσίευση του κ Λέκκα , η οποία φέρει αρκετά πρώιμη ημερομηνία και δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή κατάσταση. Μέσα από αυτό δόθηκαν και γενικότερα στοιχεία για τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση των πηγών καθώς και των ευεργετικών επιδράσεων στον άνθρωπο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά