Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση χωρικής πλημμυρικής επικινδυνότητας στη περιοχή Τυμπακίου Κρήτης

Griva Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57405EBF-568A-45B6-8682-A1DC76E3117A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γρίβα, "Ανάλυση χωρικής πλημμυρικής επικινδυνότητας στη περιοχή Τυμπακίου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Τυμπακίου, με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Για την χωρική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση και απεικόνιση έξι ποσοτικών θεματικών χαρτών raster (καννάβου), οι οποίοι συνδυάστηκαν χωρικά με σκοπό τη δημιουργία του χάρτη συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης. Οι έξι παράγοντες που βασίστηκε η μελέτη μας και επηρεάζουν την επιρρέπεια μιας περιοχής στη πρόκληση πλημμυρικού φαινομένου είναι: α) το Υψόμετρο, β) η Κλίση, γ) η Συγκέντρωση Ροής, δ) η Υδρογεωλογία, ε) οι Χρήσεις Γης και στ) η Ένταση της Βροχόπτωσης. Η πλημμυρική επικινδυνότητα κατηγοριοποιήθηκε, για κάθε ένα από τους παράγοντες, σε πέντε κλάσεις: Πολύ Χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (5), Υψηλή (8) και Πολύ Υψηλή (10), με βάση την μέθοδο Natural Breaks (Jenks). Κατόπιν, ακολουθώντας την κατάλληλη μεθοδολογία και με τη χρήση των συντελεστών βαρύτητας, που προέκυψαν από την ποσοτικοποίηση της επίδρασης του εκάστοτε παράγοντα στην συνολική πλημμυρική επικινδυνότητα, κατασκευάστηκε ο τελικός χάρτης πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης. Τα αποτελέσματα από την μελέτη που υλοποιήθηκε αποδεικνύουν ό,τι η περιοχή του Τυμπακίου χαρακτηρίζεται από υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο στο μεγαλύτερο μέρος της. Η αξιοπιστία του τελικού χάρτη πλημμυρικής επικινδυνότητας επαληθεύεται μέσω μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί και προσδιορίζει την περιοχή μελέτης ως ζώνη δυνητικά υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Επίσης, η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στο προσδιορισμό του πλημμυρικού κινδύνου σύμφωνα τα τωρινά δεδομένα που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή αλλά διαμορφώθηκαν δύο επιπλέον σενάρια βασισμένα στην αλλαγή των χρήσεων γης, με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής πλημμυρικής επικινδυνότητας. Στο πρώτο σενάριο τα σύνθετα συστήματα καλλιεργειών μετατράπηκαν σε άνυδρες καλλιέργειες, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο πλημμυρικό κίνδυνο, ενώ στο δεύτερο σενάριο κατασκευάστηκε μια αστική ζώνη στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής με στόχο να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Για τα δύο σενάρια δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτης χρήσεων γης και χάρτες συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας, ώστε να ερευνηθεί η επίδραση τους στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά