Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικο-οικονομική ανάλυση μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας στο νομό Κέρκυρας

Karydis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA03947E-A276-446E-8653-A9F6454ECD2B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Καρύδης, "Τεχνικο-οικονομική ανάλυση μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας στο νομό Κέρκυρας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91292
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην τεχνικο-οικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας συσσωματωμάτων ξύλου (pellets), η οποία θα αξιοποιεί πρώτη ύλη προερχόμενη από την έκταση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Αρχικά, γίνεται περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της προαναφερθείσας βιομάζας, και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που φέρει σε σχέση με τα έως τώρα συμβατικά καύσιμα. Επιπλέον, γίνεται λόγος εν γένει για τα περιβαλλοντικά οφέλη της συνολικής δραστηριότητας.Εν συνεχεία, γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί η εν λόγω εγκατάσταση στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Βαρύτητα δίνεται στην επιλογή της θέσης του έργου, στην περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.Ύστερα, παρουσιάζεται η ανάλυση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς πρώτων υλών, μέσω του οποίου προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές του έργου όσον αφόρα το κόστος μεταφοράς, την ποσότητα της πρώτης ύλης καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης.Ακολουθεί η διαστασιολόγηση του έργου, συγκεκριμένα η επιλογή του εξοπλισμού, ο σχεδιασμός των διεργασιών και εκτίμηση του παραχθέντος προϊόντος.Έπειτα, ως πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται η κοστολόγηση του συνολικού έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη της εγκατάστασης, δηλαδή κόστος εξοπλισμού, κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων, κόστος μεταφορών, κόστος αρμόδιας ομάδας υπαλλήλων του δήμου, κόστος σε ενεργειακές ανάγκες και κόστος οικοπέδου, τα οποία συναθροίζονται με σκοπό να προκύψει τελικώς η τιμή συνολικού κόστους για τη δημιουργία της προαναφερθείσας μονάδας. Τέλος, αξιολογείται τεχνικό-οικονομικά η μονάδα και παρατίθενται τα συμπεράσματα ως προς την οικονομικο-περιβαλλοντική αναγκαιότητα του έργου.Συμπερασματικά, η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αναμένεται να επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα του Δ. Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, η παρούσα μονάδα αναμένεται, μετά την έναρξη λειτουργίας της, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω των εσόδων του δημοτικού ταμείου και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ ως έργο πράσινης ανάπτυξης αναμένεται να προωθήσει την οικολογική ευαισθησία του άμεσα εμπλεκόμενου πληθυσμού. Επιπλέον, μπορεί να χαρακτηριστεί η επένδυση ως συμφέρουσα βάσει της οικονομικής ανάλυσης που πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία λαμβανομένης υπόψη και της αβεβαιότητας. Αξιοσημείωτο, από οικολογικής πτυχής, είναι το ότι οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη διαδικασία παραγωγής, είναι τα ήδη υπάρχοντα υπολείμματα της υπό μελέτη περιοχής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά