Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συσχέτιση της ποιότητας του αέρα με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά μετώπων σε υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες

Zafeirouda Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CF656575-5398-4614-A26B-73079382B8B6
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Ζαφειρούδα, "Συσχέτιση της ποιότητας του αέρα με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά μετώπων σε υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91558
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας, που ανήκει στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, χωροθετείται στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ολυμπιάδας, Βαρβάρας και Στρατονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη, στη ΒΑ Χαλκιδική και αφορά στις παλιές εκμεταλλεύσεις της μικτής θειούχου μεταλλοφορίας Ολυμπιάδας. Από το 2012 που εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του υποέργου Ολυμπιάδας, έχουν ξεκινήσει όλα τα απαιτούμενα έργα προσπέλασης, ανάπτυξης και αναβάθμισης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο και εκσυγχρονισμένο υπόγειο μεταλλείο. Κρίσιμη παράμετρος ενός υπόγειου μεταλλείου θεωρείται ο αερισμός του και ιδιαίτερα η ποιότητα του αέρα στα μέτωπα εξόρυξης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη της ποιότητας του αέρα στις υπόγειες εξορυκτικές δραστηριότητες στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ήταν οι επί τόπου μετρήσεις των παραμέτρων ποιότητας του αέρα και η συσχέτιση τους με τα χαρακτηριστικά των μετώπων και τις διενεργούμενες εργασίες σε αυτά. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας του μεταλλείου. Επιλέχθηκαν δύο μέτωπα, το ανατολικό -132 και το δυτικό -230_1, όπου ο αερισμός στα συγκεκριμένα μέτωπα γίνεται με φυσικό τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατομές των στοών με τις αντίστοιχες ταχύτητες του αέρα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα αέρια: Ο2 ,H2S, NO, NO2, CO, CO2 με το όργανο άμεσης ένδειξης τύπου Dragger x-am 5600. Τα μέτωπα που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις των αερίων ήταν πλήρως παραγωγικά και ελάμβαναν χώρα όλες οι φάσεις εργασιών που απαρτίζουν τον κύκλο εργασιών της υπόγειας εξόρυξης του μεταλλείου. Ο τρόπος λήψης των μετρήσεων γινόταν από ασφαλή σημεία κοντά στο μέτωπο και δίπλα στους εργαζομένους και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στις σχετικές εργασίες. Η λήψη της πρώτης μέτρησης γινόταν πριν ξεκινήσει η κάθε εργασία για την εκτίμηση της τιμής υποβάθρου της σχετικής παραμέτρου ποιότητας του αέρα και μετά ακολουθούσε η σειρά μετρήσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά μετρήσεων εντός του οκταώρου εργασίας διάρκειας 15 λεπτών εκάστη (μετρήσεις βραχείας έκθεσης).Εκτός από τις μετρήσεις των αερίων λήφθηκαν και μετρήσεις για την υγρασία και την θερμοκρασία με την ίδια διαδικασία, με το όργανο Kestrel 5700. Επίσης πραγματοποιήθηκαν άμεσες μετρήσεις για την αιωρούμενη σκόνη με το όργανο «TSI DUST TRACK». Το όργανο δόθηκε στους χειριστές, ρυθμισμένο έτσι ώστε να λαμβάνει μέτρηση ανά 10 δευτερόλεπτα, ενώ ο χώρος των μετρήσεων για το «TSI DUST TRACK» ήταν η καμπίνα του χειριστή του μηχανήματος. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν και μετρήσεις για τα αιωρούμενα στον αέρα μικροσωματίδια που προέρχονται από την καύση του ντίζελ (Diesel Particulate Matter ή DPM) κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούμενου ντιζελοκίνητου εξοπλισμού. Οι δειγματοληψίες του αέρα έγιναν με αντλίες Gilan τύπου Gilair 5 με χρήση φίλτρων MCE Φ25 και MicroFiber Glass Φ37 ενώ χρησιμοποιήθηκαν υποδοχείς φίλτρων με κυκλώνα Door Oliver. Tα αποτελέσματα των μετρήσεων των ανωτέρω βλαπτικών παραγόντων, που επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα, συγκρίθηκαν με τα όρια για βραχεία έκθεση (μετρήσεις 15 λεπτών) και έκθεση οκταώρου και πραγματοποιήθηκε συσχέτιση της ποιότητας του αέρα με τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά των μετώπων στις υπόγειες αυτές εξορυκτικές δραστηριότητες. Από τη σύγκριση των τιμών με τα όρια για βραχεία έκθεση και για 8ωρο, παρατηρήθηκε ότι όλες οι μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων βρίσκονται εντός ορίων που καθορίζει η νομοθεσία. Για τις μετρήσεις βραχείας έκθεσης (15 λεπτών) παρατηρήθηκε ότι στο ανατολικό μέτωπο η τιμή του μονοξείδιου του αζώτου είναι μεγαλύτερη από ότι στο δυτικό στις περισσότερες εργασίες. Στο ανατολικό μέτωπο παρατηρήθηκε ότι οι τιμές του διοξειδίου του αζώτου είναι μεγαλύτερες από ότι στο δυτικό κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) και κατά την υποστήριξη. Επίσης, οι τιμές του CO2 κατά τη διάρκεια των εργασιών υποστήριξης της οροφής στο δυτικό μέτωπο είναι αυξημένες. Στη σύγκριση με τις τιμές του 8ώρου παρατηρήθηκε ότι οι τιμές του ΝO2 είναι μεγαλύτερες στο δυτικό μέτωπο, στις εργασίες gunite και κατά την υποστήριξη, ενώ στη γόμωση είναι πιο αυξημένες στο δυτικό μέτωπο. Παρατηρείται ότι κατά την υποστήριξη και τη γόμωση οι τιμές του CO2 είναι πιο αυξημένες στο δυτικό μέτωπο. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στις εργασίες απομάκρυνσης επισφαλών όγκων πετρωμάτων από την οροφή και τις πλευρές της στοάς (ξεσκάρωμα) και κατά την υποστήριξη της οροφής της στοάς οι τιμές της σκόνης και για τα δύο μέτωπα είναι αυξημένες. Η διπλωματική εργασία έχει την ακόλουθη διάρθ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά