Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση πιλοτικών μονάδων τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα για την επεξεργασία διασταλάγματος από τον ΧΥΤΑ Χανίων

Theodoraki Nikoletta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4CEB776E-A674-48D5-A187-F6CD3EA6C326
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέττα Θεοδωράκη, "Βελτιστοποίηση πιλοτικών μονάδων τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα για την επεξεργασία διασταλάγματος από τον ΧΥΤΑ Χανίων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91588
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν πειραματικά και βελτιστοποιήθηκαν ορισμένες παράμετροι κατασκευής και λειτουργίας της τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιότοπων για την επεξεργασία διασταλάγματος από τον Χ.Υ.Τ.Α. Χανίων. Το πείραμα αφορά δυο μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων οριζόντιας υποεπιφανειακής ροής, οι οποίες τοποθετήθηκαν στον υπαίθριο χώρο του θερμοκηπίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το πληρωτικό υλικό και των δύο μονάδων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE, ενώ στη μία από τις δύο μονάδες υπήρχε και ένα στρώμα από βιοεξανθράκωμα το οποίο παρήχθη από κλαδέματα ελιάς ως ένα υπόδειγμα κυκλικής διαχείρισης. Οι δύο πιλοτικές μονάδες χαρακτηρίζονται ως P (Plastic) και ΡΒ (Plastic & Biochar), και φυτεύτηκαν με το κοινό καλάμι Phragmites Australis. Ως εισροή στις μονάδες εφαρμόστηκε διαστάλαγμα, το οποίο συλλεγόταν αμέσως μετά από το στάδιο της κροκίδωσης στη μονάδα επεξεργασίας διασταλάγματος στον Χ.Υ.Τ.Α. Χανίων. Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο του πειράματος γινόταν προσθήκη μεθανόλης και στις δύο μονάδες. Ο λειτουργικός όγκος των δύο μονάδων ήταν 188.3 L έκαστη. Επιπρόσθετα, η μέση ημερήσια παροχή ήταν 3.3L/day. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν την εισροή, την εκροή και τη φυτική βιομάζα των μονάδων. Πιο συγκεκριμένα για τις εισροές και τις εκροές προσδιορίστηκαν οι εξής παράμετροι: BOD5, COD, NO3-N, NO2-N, NH4-N, PO43--P, υδραυλική αγωγιμότητα, pH, μετάλλα και μεταλλοειδή. Οι αναλύσεις της φυτικής βιομάζας αποσκοπούσαν στον προσδιορισμό TN (ολικό άζωτο), TP (ολικό φώσφορο) και μετάλλων και μεταλλοειδών.Τα αποτελέσματα των μέσων αποδόσεων για τις μονάδες Ρ και ΡΒ είναι τα ακόλουθα. Για COD η απόδοση στη μονάδα Ρ είναι 70.5±10.8% και στη ΡΒ είναι 72.5±10.6%. Για ΝΟ3-Ν η απόδοση της μονάδας Ρ ισούται με 81.2±10.5%, ενώ για τη μονάδα ΡΒ η απόδοση αγγίζει το 95.2±3.0%. Για ΝΟ2-Ν η απόδοση είναι 88.9±7.0% της μονάδας Ρ και 95.0±4.8% της μονάδας ΡΒ. Αναφορικά με το ΝΗ4-Ν, η μονάδα Ρ φτάνει στο 71.3±12.4% και η μονάδα ΡΒ στο 79.9±9.4%. Αντίστοιχα, η απόδοση για τα TSS είναι για τη μονάδα Ρ 87.1±8.6% και 86.6±5.4%. για την ΡΒ. Επιπλέον, η υδραυλική αγωγιμότητα κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτήν της εισροής, ενώ το pH είναι ελαφρώς αλκαλικό. Επίσης BOD5 και PO43--P ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμα στις εκροές των μονάδων Ρ και ΡΒ. Τέλος, τα αποτελέσματα για τα μέταλλα και μεταλλοειδή έδειξαν ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που ανιχνεύονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, όπως το Β, Mg, K, Ca, Fe και Zn ωστόσο δεν υπερβαίνουν τα τυπικά νομοθετικά όρια εκροών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Όσον αφορά τη φυτική βιομάζα διαπιστώνεται ότι τα φυτά έχουν κατά βάση την τάση να συγκρατούν ποσότητες μετάλλων, φωσφόρου και αζώτου περισσότερο στις ρίζες τους και λιγότερο στα φύλλα και τους κορμούς τους. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η προσθήκη βιοεξανθρακώματος και μεθανόλης αυξάνει την απόδοση απομάκρυνσης ρύπων, ενώ ακόμη το ανακυκλωμένο πλαστικό HDPE, ως υλικό υποστρώματος, είναι μια καινοτόμoς εναλλακτική αντί άλλων συμβατικών υλικών υποστρώματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά