Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία διασταλλάγματος από τον ΧΥΤΑ Χανίων σε πιλοτικά συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά

Dimopoulos Efstratios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/214ECAFE-A004-406D-B563-B31F51FECCBB
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστράτιος Δημόπουλος, "Επεξεργασία διασταλλάγματος από τον ΧΥΤΑ Χανίων σε πιλοτικά συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91624
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η επεξεργασία διασταλλάγματος σε πιλοτικά συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα από κλαδέματα ελιάς ως πληρωτικά υλικά. Το φυτικό είδος που διέκρινε τα συστήματα αυτά ήταν Phragmites australis ή αλλιώς κοινό καλάμι. Επιλέχθηκε τεχνητός υγροβιότοπος οριζόντιας υπό-επιφανειακής ροής (ΤΥ HF). Το διαστάλλαγμα που χρησιμοποιήθηκε στους τεχνητούς υγροβιότοπους προερχόταν από τον ΧΥΤΑ, Χανίων μετά το στάδιο της κροκίδωσης. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις εισροής και εκροής καθώς και η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου. Αναλύθηκαν οι φυσικοχημικές παράμετροι του pH, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) και των βιολογικών και χημικών παραμέτρων COD, TSS, NH4-N, NO3-N, NO2-N, TP, PO4-3-P καθώς και των μετάλλων και των μεταλλοειδών (B, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Mg, Al, K, Ca, Na) σε δύο συστήματα ΤΥ. Οι μετρήσεις BOD δεν πραγματοποιήθηκαν στις εκροές των δύο συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, καθώς το BOD εισροής στα συστήματα κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις που έχει η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα στα συστήματα ΤΥ HF στην εξατμισοδιαπνοή και στην ικανότητα απομάκρυνσης των ρύπων. Η τροφοδοσία των συστημάτων με διαστάλλαγμα καθώς και η καταγραφή των όγκων εισροής και εκροής γινόταν σε καθημερινή βάση. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο πιλοτικές μονάδες η μονάδα με το υπόστρωμα βιοεξανθρακώματος - HDPE (PB) παρουσιάζει εξαιρετικά ποσοστά στην απομάκρυνση του αζώτου έναντι της μονάδας με το υπόστρωμα HDPE (P). Η απομάκρυνση του COD στη μονάδα PB αναμενόταν καλύτερη έναντι της μονάδας P. Στη μονάδα PB παρατηρούμε αμελητέα αύξηση του pH και της EC, έναντι της πιλοτικής μονάδας P. Γενικά το pH τείνει να ρυθμιστεί και στα δύο συστήματα, ενώ παρατηρείται ελαφριά μείωση της EC από την εισροή στην εκροή. Παρατηρείται υψηλή απομάκρυνση των στερεών και στις δύο μονάδες. Παρατηρείται ολική απομάκρυνση του BOD καθώς και του φωσφόρου στις δύο μονάδες. Η απομάκρυνση των μετάλλων και των μεταλλοειδών B, Al, Cr, Mn, Ni, Zn, Fe είναι ελάχιστα καλύτερη στη μονάδα PB σε σχέση με τη μονάδα P. Επιπλέον, η απομάκρυνση των μετάλλων και των μεταλλοειδών Mg, Κ, Mo, Cu, Na είναι ελάχιστα καλύτερη στη μονάδα P. Πιθανόν το βιοεξανθράκωμα δεν συνέβαλε στην απομάκρυνση των μετάλλων και των μεταλλοειδών στις δύο πιλοτικές μονάδες. Τέλος, η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη στη μονάδα PB έναντι της μονάδα P, γεγονός που υποδηλώνει ότι το βιοεξανθράκωμα συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη του φυτικού είδους, έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερη φυτική μάζα. Μετά από την πεντάμηνη λειτουργία (σύνολο 15 δειγμάτων) των δυο συστημάτων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πιλοτική μονάδα PB παρουσιάζει καλύτερα ποσοστά απομάκρυνσης σε σχέση με την πιλοτική μονάδα P. Το βιοεξανθράκωμα έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου. Η αντικατάσταση ορισμένων διεργασιών στον χώρο του ΧΥΤΑ με συστήματα ΤΥ οριζόντιας υπό-επιφανειακής ροής και ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά θα ήταν μια ενδιαφέρουσα υποσχόμενη εναλλακτική. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο αυτά υλικά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ως υλικό υποστρώματος σε ΤΥ. Το γεγονός αυτό αποτελεί την καινοτομία της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά