Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή νανοφυσαλίδων όζοντος στην απολύμανση θαλάσσιου έρματος και έλεγχος σχηματισμού βρωμικών ιόντων

Kotzia Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B55A4A7A-2018-49B4-B866-8B70F271F9A4
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Κοτζιά, "Εφαρμογή νανοφυσαλίδων όζοντος στην απολύμανση θαλάσσιου έρματος και έλεγχος σχηματισμού βρωμικών ιόντων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91646
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το υδάτινο έρμα (ballast water) είναι θαλασσινό νερό, το οποίο μαζί με την αιωρούμενη του ύλη αντλείται σε ειδικές δεξαμενές επί του πλοίου για την ρύθμιση της σταθερότητας, του βυθίσματος και των καταπονήσεων, κυρίως όταν αυτό είναι άφορτο. Η απόρριψη του σε ανεπεξέργαστη μορφή αποτελεί μεγάλη απειλή για την θαλάσσια βιοποικιλότητα καθώς μεταφέρονται μέσω αυτού αλλόχθονοι οργανισμοί. Κατά συνέπεια, η επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος αποτελεί μείζον ζήτημα για την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς η θέσπιση διεθνών ναυτιλιακών κανονισμών, με ενιαία εφαρμογή παγκοσμίως, έχει επιβάλλει συγκεκριμένα όρια ποιότητας πριν την απόρριψη του στη θάλασσα.Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) αποτέλεσε πυλώνα για την ρύθμιση του προβλήματος, αφού θέσπισε με την Διεθνή Σύμβαση του 2004 αλλά και το 2017 με τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτής, περιβαλλοντικά όρια για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού έρματος και των ιζημάτων του. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη για μεθόδους επεξεργασίας έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός συστημάτων για την αδρανοποίηση των μικροοργανισμών μέσω φυσικών, χημικών ή βιολογικών διεργασιών. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης του θαλάσσιου έρματος με οζονισμό σε συνδυασμό με την εφαρμογή της τεχνολογίας των νανοφυσαλίδων (ΝΒs). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου διεξήχθη συγκριτικά με τον συμβατικό οζονισμό με Μακροφυσαλίδες (ΜBs), καθώς επίσης με την βοήθεια του βακτηρίου Escherichia coli,μελετήθηκε το ποσοστό εξουδετέρωσης του βακτηρίου ώστε να πληρεί τα όρια του κανονισμού D2 που ορίζει ο ΙΜΟ. Επιπλέον, μελετήθηκε ο σχηματισμός των βρωμικών και των χλωρικών ιόντων κατά τη διάρκεια του οζονισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας των νανοφυσαλίδων ενισχύει την απολυμαντική ικανότητα του οζονισμού με συγκεντρώσεις βρωμικών ιόντων που δεν ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά