Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανότητα παραγωγής επιφανειοδραστικών ουσιών και αποικοδόμησης υδρογονανθράκων από επιλεγμένα βακτηριακά στελέχη

Frygana Sotiria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85087188-AF19-46C5-9181-9E68D73E5944
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτηρία Φρυγανά, "Ικανότητα παραγωγής επιφανειοδραστικών ουσιών και αποικοδόμησης υδρογονανθράκων από επιλεγμένα βακτηριακά στελέχη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91726
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πετρέλαιο αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας από την παραγωγή του οποίου εξαρτάται η παγκόσμια οικονομία όχι μόνο τώρα αλλά και μελλοντικά. Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ατυχήματα τόσο κατά την εξόρυξη όσο και κατά τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω των υδάτινων διαδρομών που προκάλεσαν τεράστια οικολογική καταστροφή.Η παρούσα διπλωματική εργασία μέσω του πειραματικού μέρους που αποτελείται προσομοιώνει τη βιοεξυγίανση πετρελαίου σε θαλασσινό νερό από μικροοργανισμούς. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη των βακτηρίων Paracoccus, Alcanivorax venustensis και Alcanivorax borkumensis σε υποστρώματα υδρογονανθράκων και πετρελαίου και κατ’ επέκταση η αποικοδόμησή τους. Προκειμένου να μετρηθεί η ανάπτυξη του πληθυσμού των βακτηρίων χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο (UV spectrophotometry) στα 600nm. Εκτός από την ανάπτυξη των βακτηρίων πραγματοποιήθηκε και εκχύλιση του πετρελαίου από το βακτήριο Paracoccus, ώστε να διαπιστωθεί σε τι βαθμό έχει αποικοδομήσει το πετρέλαιο. Η ίδια διαδικασία έγινε και με τα βακτήρια Alcanivorax venustensis και Alcanivorax borkumensis με τη διαφορά ότι καθένα από τα δύο αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, Τ=14οC και Τ=25οC. Με το πέρας των εκχυλίσεων από τα βακτήρια, η ποσοτικοποίηση των υδρογονανθράκων, που αποτελούν μέρος του πετρελαίου και εξετάζονται, έγινε με την τεχνική αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπία μάζας (GC/MS), ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες συνθήκες αναπτύσσονται καλύτερα οι μικροοργανισμοί.Παρατηρήθηκε πως κανένα από τα παραπάνω βακτήρια δεν κατάφερε να αποικοδομήσει τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει αποικοδομήσει τα αλκάνια το Alcanivorax venustensis στους 25οC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά