Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρακτικές καλής εφαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεταλλευτική βιομηχανία

Chytas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2F7366F2-0DC5-46F4-BEEA-9F0CBAB5FAB9
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Χύτας, "Πρακτικές καλής εφαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεταλλευτική βιομηχανία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.91900
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την υπογράμμιση των πρακτικών καλής εφαρμογής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεταλλευτική βιομηχανία, μιας και κατά κύριο λόγο, οι εργασίες που έχουν καταπονηθεί έως σήμερα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε κάποια επιχείρηση είναι κυρίως περιγραφικές.Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι η προσέγγιση, από στρατηγικής πλευράς, για την αποτελεσματική διαχείριση των ατόμων σε μια επιχείρηση, έτσι ώστε να τη βοηθούν να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεταβάλλουν τις πολιτικές, τα συστήματα λειτουργίας και δράσης των εργαζομένων, ώστε να οικειοποιηθούν τις συνεχείς εξελίξεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Θα παρατηρήσουμε και θα επισημάνουμε την αξία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μία μεταλλευτική/εξορυκτική βιομηχανία, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα η συνεισφορά της είναι εξέχουσας σημασίας στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας (2,9%) και της οικονομίας (0,4%), πολύ περισσότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτα σημαντική είναι και η συνεισφορά της στις εξαγωγές, συνθέτοντας το 5,5% των ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα εξόρυξης. Υφίστανται σημαντικές προοπτικές, περαιτέρω, ανάπτυξης του κλάδου με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών για τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιοτυπίες, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του.Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σημάδια επένδυσης των παραπάνω επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο διαμέσου της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποκεντρωμένων δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κλάδου και αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκ μάθησηςκαθώς και αύξηση των προσλήψεων εργαζομένων της ηλικιακής ομάδας 25-34 και μείωση της αντίστοιχης 45-54.Συνοψίζοντας, η συμβολή των καλών πρακτικών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της επιβράβευσης των ίδιων των εργαζομένων, χάρη στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξή τους, στις δυνατότητες και στα εναύσματα που τους παρέχονται, στη γενικότερη βελτίωσή τους και στην υγιεινή και την ασφάλεια στο πλαίσιο της εργασίας. Ενώ από τη μεριά της επιχείρησης συντείνει στην κερδοφορία και την παραγωγικότητά της και ως συνέπεια όλων αυτών προκύπτει η πρόοδος της κοινωνίας.Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μία νύξη στις σύγχρονες και κλασικές θεωρίες για τη διαχείριση και στις βασικές έννοιες που τις διέπουν. Ωστόσο περισσότερη έμφαση δόθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό, στα καθήκοντά του, στις καλές πρακτικές και αρμοδιότητές του. Κατόπιν, έγινε αναφορά στη μεταλλευτική, στη βιομηχανία της, καθώς και στην ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών της, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό σε εκείνες. Εν συνεχεία, διενεργήθηκε εμπειρική ανάλυση, που αφορά στην έρευνα και στην προσέγγιση του φαινομένου με το οποίο καταπιάνεται η εργασία, στην καταγραφή του ερευνητικού ζητήματος και τέλος συμπεριελήφθησαν τα στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία πρόεκυψαν από την ανάλυση του θέματος μέσω των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στο διάστημα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Εν κατακλείδι, αναλύθηκαν τα συμπεράσματα και τέθηκαν ανοιχτά ερωτήματα, ως απόρροια της πολιτικής που ακολουθούν οι μεταλλευτικές βιομηχανίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά