Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της ΕΕΛ Χανίων (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων)

Gavalakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/957B84E9-5A84-4046-B5D1-3F6B493DC23F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γαβαλάκης, "Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της ΕΕΛ Χανίων (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92176
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα πλαστικά προϊόντα αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της κοινωνίας μας, καθώς συνέβαλαν στα μέγιστα στην εξέλιξη της. Η λανθασμένη χρήση τους ωστόσο, τα έχει μετατρέψει σε μία τεράστια οικολογική απειλή, καθώς έχουν εισχωρήσει στα οικοσυστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υψηλή τους συγκέντρωση στο περιβάλλον να εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν, λόγω της τοξικότητας τους και της δυνατότητας τους να προσροφούν βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους στην επιφάνεια τους, και να αποτελούν υπόστρωμα για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Τα μικροπλαστικά (MPs) σωματίδια παράγονται είτε από την φθορά μεγαλύτερων πλαστικών, είτε αποτελούν συστατικά ορισμένων προϊόντων και έχουν μέγεθος που κυμαίνεται από 1 μm έως 5 mm. Η μορφή τους διαφοροποιείται (θραύσματα, ίνες) και διαχωρίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευση τους (πρωτογενή, δευτερογενή). Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (WWTPs) είναι μια σημαντική πηγή MPs για το περιβάλλον, καθώς είναι συλλέκτες αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων υψηλής συγκέντρωσης MPs.Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποσκοπεί στην ανίχνευση των MPs στα αστικά λύματα των Χανίων και στην μελέτη της χρονικής διακύμανσης (χειμώνας – καλοκαίρι) της συγκέντρωσης των MPs στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Η χρονική διακύμανση επιλέχθηκε με γνώμονα να διαπιστωθεί εάν η υψηλή επισκεψιμότητα που δέχεται η πόλη των Χανίων την εαρινή περίοδο, καθώς και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών, δύνανται να επηρεάσουν την τιμή της συγκέντρωσης των MPs στα λύματα. Για την υλοποίηση της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ δειγματοληψίες σε διάστημα έξι μηνών και συνολικά συγκεντρώθηκαν 830 λίτρα δείγματος. Η χειμερινή περίοδος περιελάβανε τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ η εαρινή τους Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η χρονική περίοδος που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες του Μαρτίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είχε ξεσπάσει η παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν ο αριθμός των επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο κυμάνθηκε σε χαμηλότερα πλαίσια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ως MPs, ορίστηκαν τα θραύσματα και οι ίνες με μέγεθος από 20 μm έως 500 μm που ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο της στερεομικροσκοπικής ανάλυσης εικόνας. Τα MPs διαχωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα το μέγεθος τους (20-80μm, 80-200 μm, 200-500 μm, >500 μm) και με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, υπολογίστηκαν: Η μέση ημερήσια συγκέντρωση των MPs (θραύσματα, ίνες) στα λύματα. Η τιμή της συγκέντρωσης των MPs (θραύσματα, ίνες) την χειμερινή και την εαρινή περίοδο. Η τιμή της συγκέντρωσης των MPs (θραύσματα, ίνες) για κάθε μήνα. Η ημερήσια παροχή MPs (θραύσματα, ίνες) στην θαλάσσια περιοχή των Χανίων με βάση την τιμή της συγκέντρωσης και της ημερήσιας παροχής επεξεργασμένων λυμάτων που αποβάλει η εγκατάσταση.Η μέση ημερήσια συγκέντρωση MPs στα λύματα υπολογίστηκε σε 11,5 ± 7,99 (MPs/L) ενώ η μέση ημερήσια παροχή MPs που διοχετεύονται στην θάλασσα εκτιμήθηκε σε 221 x 10^6 (MPs/Day). Τα αποτελέσματα στις τιμές των συγκεντρώσεων για τις δύο περιόδους, έδειξαν ότι η συγκέντρωση των MPs στα λύματα αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό την περίοδο του καλοκαιριού 16,27 ± 5,6 (MPs/L) σε σχέση με την αντίστοιχο αριθμό της χειμερινής περιόδου 6,4 ± 1,4 (MPs/L). Η μηνιαία καμπύλη της συγκέντρωσης παρουσίασε μία συνεχόμενη αύξηση στην τιμή της, φτάνοντας στον μέγιστο αριθμό τον μήνα Σεπτέμβριο.Τα MPs αποτελούνταν κατά 85% από θραύσματα και 15% από συνθετικές ίνες. Η μεταβολή της συγκέντρωσης των θραυσμάτων ανάμεσα στις δύο περιόδους, έδειξε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ημερήσιας συγκέντρωσης την εαρινή περίοδο 15,3 ± 8.8 (Fragment/L), σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της χειμερινής περιόδου, 4,7 ± 1,05 (Fragment/L). Στις ίνες ωστόσο, η αύξηση που καταγράφτηκε την εαρινή περίοδο κυμαίνεται σε μικρότερα πλαίσια, με την συγκέντρωση το καλοκαίρι να υπολογίζεται σε 1,94 ± 0,96 (Fiber/L) και τον χειμώνα σε 1,7 ± 1,1 (Fiber/L) ημερησίως.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά