Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της ΕΕΛ Χανίων (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων)

Gavalakis Georgios

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/957B84E9-5A84-4046-B5D1-3F6B493DC23F-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92176-
Γλώσσαel-
Μέγεθος83 σελίδεςel
Μέγεθος3.4 megabytesen
ΤίτλοςΜελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της ΕΕΛ Χανίων (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων) el
ΔημιουργόςGavalakis Georgiosen
ΔημιουργόςΓαβαλακης Γεωργιοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Kalogerakis Nikosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Καλογερακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Gotsis Alexandrosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γκοτσης Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Syranidou Evdokiaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Συρανιδου Ευδοκιαel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΤα πλαστικά προϊόντα αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της κοινωνίας μας, καθώς συνέβαλαν στα μέγιστα στην εξέλιξη της. Η λανθασμένη χρήση τους ωστόσο, τα έχει μετατρέψει σε μία τεράστια οικολογική απειλή, καθώς έχουν εισχωρήσει στα οικοσυστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υψηλή τους συγκέντρωση στο περιβάλλον να εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρουν, λόγω της τοξικότητας τους και της δυνατότητας τους να προσροφούν βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους στην επιφάνεια τους, και να αποτελούν υπόστρωμα για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Τα μικροπλαστικά (MPs) σωματίδια παράγονται είτε από την φθορά μεγαλύτερων πλαστικών, είτε αποτελούν συστατικά ορισμένων προϊόντων και έχουν μέγεθος που κυμαίνεται από 1 μm έως 5 mm. Η μορφή τους διαφοροποιείται (θραύσματα, ίνες) και διαχωρίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευση τους (πρωτογενή, δευτερογενή). Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (WWTPs) είναι μια σημαντική πηγή MPs για το περιβάλλον, καθώς είναι συλλέκτες αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων υψηλής συγκέντρωσης MPs. Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποσκοπεί στην ανίχνευση των MPs στα αστικά λύματα των Χανίων και στην μελέτη της χρονικής διακύμανσης (χειμώνας – καλοκαίρι) της συγκέντρωσης των MPs στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Η χρονική διακύμανση επιλέχθηκε με γνώμονα να διαπιστωθεί εάν η υψηλή επισκεψιμότητα που δέχεται η πόλη των Χανίων την εαρινή περίοδο, καθώς και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών, δύνανται να επηρεάσουν την τιμή της συγκέντρωσης των MPs στα λύματα. Για την υλοποίηση της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ δειγματοληψίες σε διάστημα έξι μηνών και συνολικά συγκεντρώθηκαν 830 λίτρα δείγματος. Η χειμερινή περίοδος περιελάβανε τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ η εαρινή τους Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η χρονική περίοδος που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες του Μαρτίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είχε ξεσπάσει η παγκόσμια υγειονομική κρίση της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν ο αριθμός των επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο κυμάνθηκε σε χαμηλότερα πλαίσια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ως MPs, ορίστηκαν τα θραύσματα και οι ίνες με μέγεθος από 20 μm έως 500 μm που ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο της στερεομικροσκοπικής ανάλυσης εικόνας. Τα MPs διαχωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα το μέγεθος τους (20-80μm, 80-200 μm, 200-500 μm, >500 μm) και με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, υπολογίστηκαν: Η μέση ημερήσια συγκέντρωση των MPs (θραύσματα, ίνες) στα λύματα. Η τιμή της συγκέντρωσης των MPs (θραύσματα, ίνες) την χειμερινή και την εαρινή περίοδο. Η τιμή της συγκέντρωσης των MPs (θραύσματα, ίνες) για κάθε μήνα. Η ημερήσια παροχή MPs (θραύσματα, ίνες) στην θαλάσσια περιοχή των Χανίων με βάση την τιμή της συγκέντρωσης και της ημερήσιας παροχής επεξεργασμένων λυμάτων που αποβάλει η εγκατάσταση. Η μέση ημερήσια συγκέντρωση MPs στα λύματα υπολογίστηκε σε 11,5 ± 7,99 (MPs/L) ενώ η μέση ημερήσια παροχή MPs που διοχετεύονται στην θάλασσα εκτιμήθηκε σε 221 x 10^6 (MPs/Day). Τα αποτελέσματα στις τιμές των συγκεντρώσεων για τις δύο περιόδους, έδειξαν ότι η συγκέντρωση των MPs στα λύματα αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό την περίοδο του καλοκαιριού 16,27 ± 5,6 (MPs/L) σε σχέση με την αντίστοιχο αριθμό της χειμερινής περιόδου 6,4 ± 1,4 (MPs/L). Η μηνιαία καμπύλη της συγκέντρωσης παρουσίασε μία συνεχόμενη αύξηση στην τιμή της, φτάνοντας στον μέγιστο αριθμό τον μήνα Σεπτέμβριο. Τα MPs αποτελούνταν κατά 85% από θραύσματα και 15% από συνθετικές ίνες. Η μεταβολή της συγκέντρωσης των θραυσμάτων ανάμεσα στις δύο περιόδους, έδειξε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ημερήσιας συγκέντρωσης την εαρινή περίοδο 15,3 ± 8.8 (Fragment/L), σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της χειμερινής περιόδου, 4,7 ± 1,05 (Fragment/L). Στις ίνες ωστόσο, η αύξηση που καταγράφτηκε την εαρινή περίοδο κυμαίνεται σε μικρότερα πλαίσια, με την συγκέντρωση το καλοκαίρι να υπολογίζεται σε 1,94 ± 0,96 (Fiber/L) και τον χειμώνα σε 1,7 ± 1,1 (Fiber/L) ημερησίως. el
ΠερίληψηPlastic products have been a very important pillar of our society, as they have greatly contributed to its development. Their misuse, however, has turned them into a huge ecological threat, as they have invaded ecosystems. As a results, their high concentration in the environment raises serious questions about the effects they may have, due to their toxicity and ability to absorb heavy metals and organic pollutants to their surface, and by constituting a substrate for the development of pathogenic microorganisms. Microplastic particles (Mps) are produced either by the wear of larger plastics or they are components of certain products and have a size ranging from 1 μm to 5 mm. Their form is differentiated (fragments, fibers) and are separated depending on their source of origin (primary, secondary). Wastewater treatment plants (WWTPs) are an important source of Mps for the environment, as they are collectors of urban and industrial waste with a high concentration of Mps. The present dissertation aims at the detection of Mps in the urban wastewater of the city of Chania and the study of time variation(winter-summer) of the concentration of MPs the exit of the wastewater treatment plant (WWTP). The time variation was chosen in order to determine whether the high tourist traffic received by the city of Chania during springtime, as well as the change of weather conditions can affect the price of the concentration of Mps in the sewage. For the implementation of the study, eighteen samples were taken over a period of six months and a total of 830 liters a sample was collected. The winter season included January, February, and March while the spring season included July, August and September. During March July, August and September, that the sampling took place, the global health crisis of covid-19 pandemic had broken. Moreover, due to the restrictions imposed, the number of visitors during the summer period fluctuated in smaller numbers compared to previous years. Fragments and fibers ranging from 20 μm to 500 μm were defined as Mps and identified by the method of stereomicroscopic image analysis. The Mps were separated into four groups according to their size (20 – 80 μm, 80-200 μm, 200-500 μm, >500 μm) and based on the data collected, the following were calculated: 1. The average daily concentration of Mps (fragments, fibers) in wastewater. 2. The price of the concentration of Mps (fragments, fibers) in winter and spring. 3. The price of the concentration of Mps (fragments, fibers) for every month. 4. The daily supply of Mps (fragments, fibers) in the area of Chania based on the price of the concentration and the daily supply of the treated wastewater which was rejected at the facility. The average daily concentration of Mps in the wastewater was calculated at 11.5 ± 7.99 (MPs/L) while the average daily flow of MPs wasted in the sea was calculated at 221 x106 (MPs/Day). The results of the process of concentration of the two periods, showed that the concentration of MPs in the wastewater increased considerably during the summer period 16.27 ± 5.6 (MPs/L) in comparison to the respective price of the winter season 6.4 ± 1.4 (MPs/L). The monthly concentration curve showed a constant increase in its price, reaching the maximum price in September. The MPs consisted of 85% fragments and 15% synthetic fibers. The change of concentration of fragments between the two periods showed a great increase of the daily concentration in the Spring period 15.3 ± 8.8 (Fragment/L), in the relation to the respective price of the Winter period 4.7 ± 1.05 (Fragment/L). However, the increase which was recorded in fibers, in the spring season range in smaller margins, with the concentration in summer being calculated at 1.94 ± 0.96 (Fiber/L) and in winter at 1.7 ± 1.1 (Fiber/L) on a daily basis.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2022-05-11-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαΜελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροοπλαστικών el
Βιβλιογραφική ΑναφοράΓεώργιος Γαβαλάκης, "Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της ΕΕΛ Χανίων (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά