Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κινητική ανάλυση συν-καύσης λιγνίτη Πτολεμαΐδας με προ-επεξεργασμένα αγροτικά απόβλητα

Xylouris Loukas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E514D299-C9A1-4F72-8954-E9498063AD2B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λουκάς Ξυλούρης, "Κινητική ανάλυση συν-καύσης λιγνίτη Πτολεμαΐδας με προ-επεξεργασμένα αγροτικά απόβλητα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92393
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς αγροτικών υπολειμμάτων (κώνοι αραβοσίτου και στέμφυλα), κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Πτολεμαΐδας. Πραγματοποιήθηκε θερμοβαρυτομετρική ανάλυση (TGA) για να προσδιοριστούν οι χαρακτηριστικές παράμετροι της καύσης των βιομαζικών υλικών και των μιγμάτων τους με τον λιγνίτη, πριν και μετά την έκπλυσή τους με νερό. Επίσης, αναπτύχθηκε κινητικό μοντέλο με σκοπό τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων. Στα εκχυλισμένα δείγματα βιομάζας παρατηρήθηκε αύξηση της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης σε σχέση με τα αρχικά. Ο δείκτης αντιδραστικότητας των αρχικών και των εκχυλισμένων δειγμάτων, είχε την εξής σειρά: ΚΑΡ>ΚΑΡεκ>ΣΤΕ>ΣΤΕεκ>ΛΙΓΜ. Με την συν-καύση λιγνίτη και εκχυλισμένων βιομαζικών υλικών αυξήθηκε ο δείκτης αντιδραστικότητας σε σχέση με τα αρχικά δείγματα. Ειδικότερα, αυξήθηκε με την ακόλουθη σειρά: ΛΙΓΜ/ΚΑΡεκ>ΛΙΓΜ/ΚΑΡ>ΛΙΓΜ/ΣΤΕεκ>ΛΙΓΜ/ΣΤΕ. Παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθμού καύσης στα μίγματα με την εκχυλισμένη βιομάζα σε σύγκριση με την αρχική. Τα μίγματα των βιομαζικών υλικών με τον λιγνίτη εμφάνισαν φαινόμενα συνέργειας. Η προσαρμογή του κινητικού μοντέλου ήταν αρκετά καλή, αφού η απόκλιση κυμάνθηκε μεταξύ 3.2 και 6.2%. Η ενέργεια ενεργοποίησης των αρχικών βιομαζικών δειγμάτων ήταν 73-292 kJ/mol, ενώ του λιγνίτη αλλά και των μιγμάτων με τα βιομαζικά υλικά ήταν 62-273 kJ/mol.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά