Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων δομικών λίθων από την ανατολική πλευρά του ιστορικού λατομικού χώρου στον Σταυρό Ακρωτηρίου του νομού Χανίων

Loufardaki Theodora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7C9831E-6D27-45E4-B1ED-1D4D5B48D234
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Λουφαρδάκη, "Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων δομικών λίθων από την ανατολική πλευρά του ιστορικού λατομικού χώρου στον Σταυρό Ακρωτηρίου του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92610
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια αμιγώς εργαστηριακή έρευνα που αποσκοπεί στο προσδιορισμό φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων δειγμάτων πωρόλιθων που ελήφθησαν από διάφορες θέσεις στην ανατολική πλευρά του αρχαίου λατομείο Σταυρού στα Χανιά. Διαπιστώνεται δε ότι η μελέτη και η έρευνα των πετρωμάτων στους χώρους εκλατόμευσης, καθίστανται μείζονος σημασίας αφού αποτελούν τους κύριους δομικούς λίθους για την κατασκευή ιστορικών μνημείων στην πόλη των Χανίων ( π.χ. Νεώρια, Ενετικές Οχυρώσεις, Πύλη της Άμμου κ.α). Συγκεκριμένα για την παρούσα διπλωματική συλλέχθηκαν δέκα δείγματα από την ανατολική πλευρά του ιστορικού λατομείου στον Σταυρός Ακρωτηρίου. Αρχικά αναλύθηκε η μηχανική συμπεριφορά των δοκιμίων με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους. Με τη δοκιμή μονοαξονικής θλίψης υπολογίστηκε το μέτρο ελαστικότητας και κάνοντας τις απαραίτητες αναγωγές σε λόγους μήκους/διαμέτρου 1:1 και 2:1 υπολογίστηκαν οι τιμές αντοχής. Στη συνέχεια με την μέθοδο των υπερήχων καταγράφηκαν οι χρόνοι των ανακλώμενων μηχανικών κυμάτων και οι αποστάσεις μεταξύ πομπού – δέκτη (transducers) προκειμένου να υπολογιστεί ο λόγος Poisson (v), το μέτρο ελαστικότητας (E) και το μέτρο διάτμησης (G). Στη συνέχεια διεξάχθηκαν εργαστηριακές δοκιμές ποροσιμετρίας, προσδιορισμού συντελεστή τριχοειδούς αναρρίχησης, περιθλασιμετρίας (XRD) και φθορισιμετρίας (XRF). Το πορώδες προσδιορίστηκε με τη βοήθεια ποροσίμετρου τύπου Boyle. Για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης και των χημικών στοιχείων αρχικά λειoτριβήθηκαν αντιπροσωπευτικά τμήματα των δειγμάτων με αποτέλεσμα την δημιουργία κατάλληλων κόνεων.Τέλος, ακολούθησε η σύγκριση αποτελεσμάτων με παλαιότερες μελέτες στις οποίες μετρήθηκαν φυσικοχημικές ιδιότητες παρόμοιων δειγμάτων που πάρθηκαν παλιότερα από το ιστορικό λατομείο Αγίων Αποστόλων, του Σταυρού καθώς και από τον ιστορικό λατομικό χώρο εμπρός από τον Ενετικό λιμενοβραχίονα Χανίων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να συνοψιστούν συμπερασματικά ως ακολούθως:• Οι δομικοί λίθοι από την ανατολική πλευρά του ιστορικού λατομικού χώρου του Σταυρού Ακρωτηρίου παρουσιάζουν σχετική ομοιογένεια προς την ορυκτολογική τους σύσταση • Η ορυκτολογική σύσταση των δειγμάτων περιλαμβάνει ασβεστίτη, ασβεστίτη με υψηλή περιεκτικότητα σε Mg και δευτερευόντως χαλαζία, αραγωνίτη, δολομίτη. Υπάρχουν δείγματα με αλίτη. Τα δείγματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως καθαροί ασβεστόλιθοι και μαγνησιούχοι ασβεστόλιθοι.• Ο συντελεστής τριχοειδούς αναρρίχησης προκύπτει ότι είναι συνάρτηση του πορώδους δηλαδή ο ρυθμός απορροφητικότητας του νερού σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος πόρων του πετρώματος.• Οι μηχανικές ιδιότητες των περισσότερων δειγμάτων του ιστορικού λατομείου Σταυρού είναι παρόμοιες με δείγματα που πάρθηκαν από το ιστορικό λατομείο Αγ. Αποστόλων του ν ομού Χανίων.• Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές αντοχής και μέτρου ελαστικότητας που κυμαίνονται από 6.71 MPa μέχρι 50.28ΜPa και 2.38 GPa – 32.21 GPa αντίστοιχα. • Τα πορώδη έχουν εύρος τιμών από 9% - 56% με την πλειονότητα των δειγμάτων να παρουσιάζει τιμές 30% - 50%. Παρόμοιες τιμές παρουσιάζονται στα δείγματα από ιστορικό λατομικό χώρο εμπρός από τον Λιμενοβραχίωνα Χανίων.• Υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των τιμών ταχύτητας διάδοσης κυμάτων εντός ψαμμιτικών πετρωμάτων όπως προκύπτει από βιβλιογραφικές πηγές και των υπό εξέταση ψαμμιτικών δειγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά