Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων στην περιοχή των Μαλίων (Ν. Ηρακλείου) με ανάλυση και συσχέτιση ιστορικών δεδομένων

Angelopoulou Artemis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54AE8E4D-60E3-4078-B07B-886A2ECA5290
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άρτεμις Αγγελοπούλου, "Διερεύνηση ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων στην περιοχή των Μαλίων (Ν. Ηρακλείου) με ανάλυση και συσχέτιση ιστορικών δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92671
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυξημένη ζήτηση σε νερό, έχει οδηγήσει στην υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδατικού δυναμικού. Στις μεσογειακές χώρες, όπου το κλίμα τους χαρακτηρίζεται από χαμηλά ύψη βροχόπτωσης, η ανάπτυξη των καλλιεργειών και η άρδευσή τους βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα υπόγεια ύδατα. Λόγω της μικρής διάρκειας των βροχοπτώσεων, η περίοδος άντλησης από τον υπόγειο υδροφορέα είναι μεγάλη (μεγαλύτερη από 6 μήνες) και ο ρυθμός άντλησης ανεξέλεγκτος και μη ορθολογικός, με συνέπειες τόσο περιβαλλοντικές όσο και οικονομικές (Αποστολάκη, 2005).Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ηρακλείου, συγκεκριμένα στην περιοχή των Μαλίων με ανάλυση και συσχέτιση ιστορικών υδρολογικών και χημικών δεδομένων. Η διάνοιξη των γεωτρήσεων και η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς του νερού στην πόλη του Ηρακλείου ξεκίνησε το 1959 και ολοκληρώθηκε το 1963. Η καταγραφή των δεδομένων διεξήχθη, την περίοδο 1986 έως 2005. Καταγράφηκαν συνολικά 7 μεταβλητές (pH, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα, Στάθμη, Χλωριόντα, Νιτρικά και Θειικά), σε 11 πηγάδια παρατήρησης. Πρώτα, λόγω αυξημένης ύπαρξης υφαλμύρινσης στην περιοχή, ερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ Χλωριόντων-Αγωγιμότητας , Θειικών Ιόντων- Αγωγιμότητας και Σκληρότητας-Αγωγιμότητας. Στη συνέχεια, με την ανάλυση SEM, εντοπίστηκαν οι τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης και βρέθηκε ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) που δείχνει το ποσοστό της διακύμανσης για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή που εξηγείται από τις στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές στάθμη και βροχόπτωση. Η μέθοδος επιβεβαιώθηκε, με την ανάπτυξη ενός εύχρηστου αλγορίθμου, που συντέλεσε στον έλεγχο συσχέτισης ανάμεσα στην αθροιστική βροχόπτωση και την εκάστοτε μεταβλητή που μελετάται, και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν μέσω του μαθηματικού λογισμικού «Matlab R2021a». Σύμφωνα με την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα που δόθηκαν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη υφαλμύρινσης στην περιοχή, με τις συγκεντρώσεις των χλωριούχων και θειικών ιόντων να εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση με την αγωγιμότητα . Η βροχόπτωση, επηρεάζει σημαντικά τα επιφανειακά νιτρικά φορτία και συμβάλει στην αύξηση της συγκέντρωσής τους στον υπόγειο υδροφορέα. Οι τρεις παράμετροι που επηρεάζονται από την υφαλμύρινση (χλωριόντα, σκληρότητα και αγωγιμότητα), όπως ήταν αναμενόμενο, επηρεάζονται σε μικρό βαθμό από τη βροχόπτωση. Δεδομένου ότι, οι μετρήσεις για κάποιες μεταβλητές είναι ιδιαίτερα ελλιπείς και κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας, εξετάστηκαν δύο τρόποι συσχέτισης των μεταβλητών, με σκοπό την καλύτερη και εγκυρότερη προσέγγιση των αποτελεσμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά