Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση του έργου αναβάθμισης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Μάρπησσας, Πάρος

Melissaropoulou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEAABF97-781C-431C-83F7-11A85935F710
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Μελισσαροπούλου, "Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση του έργου αναβάθμισης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Μάρπησσας, Πάρος.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92904
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο χρονικός προγραμματισμός του έργου αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Μάρπησσας, Πάρου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους PERT και CPM, καθώς και η κοστολόγηση των εργασιών για τη διεξαγωγή του έργου. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της ΕΕΛ της Μάρπησσας, με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΕΛ Μάρπησσας θα να είναι σε θέση να δεχτεί αυξημένο φορτίο εισόδου, με ταυτόχρονη μείωση των ενεργειακών της απαιτήσεων και του κόστους λειτουργίας. Η καινοτομικότητα του έργου προσδίδεται στην πρώιμη απομάκρυνση στερεών και σωματιδιακού BOD από τα λύματα, χρησιμοποιώντας ειδικού τύπου συστήματα διήθησης (μικροσχάρες / αυτοκαθαριζόμενα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής), πριν αυτά εισέλθουν στην δεξαμενή αερισμού. Έτσι, εκτιμάται μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕΛ περίπου 30-35%. Μελλοντικά, τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιηθούν για άρδευση δασικής έκτασης, χωρίς να επιβαρύνουν με επιβλαβείς ουσίες το περιβάλλον.Αρχικά για το θεωρητικό υπόβαθρο, επιχειρήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ότι αφορά τον ορισμό ενός έργου, την διαχείρισή και τον κύκλο ζωής του, τον χρονικό προγραμματισμό και τις δύο μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις διάφορες διεργασίες που ακολουθούν τα υγρά απόβλητα μέσα σε μια ΕΕΛ. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των συνθηκών στην υφιστάμενη εγκατάσταση και του προτεινόμενου έργου, με στόχο την έμφαση στην σημαντικότητα του έργου.Το βασικότερο και το αμέσως επόμενο μέρος της διπλωματικής εργασίας, περιέχει την δικτυακή ανάλυση και τις δύο μεθοδολογίες CPM και PERT, όπου στην μεθοδολογία CPM το έργο αποτελείται από δραστηριότητες με γνωστούς τους χρόνους ολοκλήρωσης, ενώ στην PERT επικρατούν συνθήκες αβεβαιότητας.Το προτεινόμενο έργο απαρτίζεται από 36 επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρείς (3) κατηγορίες, την μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου , την εργοταξιακή εγκατάσταση και την εφαρμογή καινοτομίας και κατασκευή στην ΕΕΛ Μάρπησσας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 729 ημέρες . Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν στη μέθοδο CPM, η ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης προσδιορίστηκε στις 661 ημέρες, ενώ στη μέθοδο PERT 665,8 ημέρες, Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά, η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε λιγότερο από 666 ημέρες είναι 1%, ενώ η πιθανότητα να ολοκληρωθεί σε αργότερο χρονικό διάστημα των 666 ημερών είναι 99%. Μέσω της ανάλυσης των δαπανών του έργου προκύπτει ότι το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 287.030€.Τέλος γίνεται ο σχολιασμός και η παράθεση των συμπερασμάτων της εν λόγω μελέτης, καθώς στα παραρτήματα περιγράφεται εν συντομία το πρόγραμμα MS Project 2019, που χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση των υπολογισμών του χρονικού προγραμματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά