Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τρωτότητα καρστικού υδροφορέα και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας

Mourkakou Ourania

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3B258812-35CC-4D0C-BA0C-D604597A97D6
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία Μουρκάκου, "Τρωτότητα καρστικού υδροφορέα και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92946
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της επιδεκτικότητας στη ρύπανση του καρστικού υδροφορέα Αγυιάς και η σύνταξη πρότασης για την προστασία των σημείων νερού (πηγών και γεωτρήσεων) με την οριοθέτηση ζωνών προστασίας.Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής συνδυάστηκαν μέθοδοι εκτίμησης της επιδεκτικότητας του υδροφόρου συστήματος στην ρύπανση, τόσο στην κορεσμένη όσο και στην ακόρεστη ζώνη.Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ν. Χανίων (Κρήτη) και χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο εξαιτίας ισχυρού τεκτονισμού και καρστικοποίησης. Η υδροφορία αναπτύσσεται στους καρστικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες της γεωτεκτονικής ενότητας Τρυπαλίου και εκφορτίζεται κυρίως στην περιοχή της Αγυιάς με ένα μέτωπο πηγών. Παράλληλα, το σύστημα εκμεταλλεύεται μέσω γεωτρήσεων, ανάντη των πηγών.Αρχικά, μελετήθηκε η τρωτότητα του υδροφορέα με τη χρήση μεθόδων δεικτών (EPIK, PRESK και DRISTPi) που εφαρμόζονται στα καρστικά συστήματα. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και κρίθηκε ότι η μέθοδος DRISTPi είναι η πλέον αξιόπιστη για την εκτίμηση τη τρωτότητας του υδροφορέα δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη την τροφοδοσία από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και την ροή του υπόγειου νερού στην κορεσμένη ζώνη.Στη συνέχεια οριοθετήθηκαν ισόχρονες καμπύλες της κίνησης του υπόγειου νερού και του τυχόν ρύπου προς τα σημεία υδροληψίας (πηγές και γεωτρήσεις) με χρήση: α) του μοντέλου προσομοίωσης της ροής των υπόγειων νερών και το λογισμικό MODFLOW-2000, και β) με εμπειρικές σχέσεις.Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν και συντάχθηκε η βέλτιστη πρόταση για την προστασία των σημείων νερού της περιοχής με την οριοθέτηση τριών ζωνών προστασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά