Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης πορφυρτιτικού κοιτάσματος στις Σκουριές Χαλκιδικής με τη μέθοδο των κενών μετώπων με λιθογόμωση

Vasileiadis Dimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FBCC8D9-7223-4DE0-AA00-9ED1659BAD51
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμος Βασιλειάδης, "Σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης πορφυρτιτικού κοιτάσματος στις Σκουριές Χαλκιδικής με τη μέθοδο των κενών μετώπων με λιθογόμωση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92961
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η εκμετάλλευση κοιτάσματος χρυσού – χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Το κοίτασμα εμφανίζεται με μια σχεδόν κυλινδρι-κή μορφή κατά τον κατακόρυφο άξονα, ενώ παράλληλα έχει διάμετρο περίπου 300m. Η έκταση του κοιτάσματος ξεκινά από τα +650m απόλυτο υψόμετρο και καταλήγει στα -100m.Αρχικά γίνεται αναφορά για το γεωλογικό και κοιτασματολογικό υπόβαθρο της περιο-χής όπως και η διαδικασία της απεικόνισης του κοιτάσματος με τη χρήση του προ-γράμματος Civil 3D, ενώ στη συνέχεια επιλέγεται μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα επιλέγεται η μέθοδος κενών μετώπων με λιθογόμωση, για το τμήμα του κοιτάσματος μεταξύ +150m και +350m (απόλυτο υψόμετρο). Στην εργασία αυτή γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της υπόγειας εκμετάλλευσης, αναλύε-ται η διαδικασία διάτρησης, περιγράφεται η αλληλουχία των απαραίτητων εκρήξεων, γίνεται μελέτη για την κατάλληλη υποστήριξη της εκσκαφής και επιπρόσθετα προτεί-νεται κατάλληλος τρόπος λιθογόμωσης. Επιπλέον γίνεται σχεδιασμός έργων προσπέ-λασης περιμετρικά του κοιτάσματος για τη δημιουργία κυκλώματος αερισμού.Τέλος, επιλέγεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διεκπεραίωση των έργων εξό-ρυξης, φόρτωσης, διάτρησης, υποστήριξης μαζί και υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά