Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντέλο λιθολογίας και ασυνεχειών κοιτάσματος μαρμάρου από πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις

Baier Natalia-Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B437196-4026-4753-9909-7BAB134E68A3
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναταλία-Βασιλική Μπάϊερ, "Μοντέλο λιθολογίας και ασυνεχειών κοιτάσματος μαρμάρου από πυρηνοληπτικές γεωτρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93472
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

O κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων διατηρεί τις παραγωγικές επιδόσεις σε όλα σχεδόν τα ενεργά λατομικά κέντρα μαρμάρου. Τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, φυσικοχημικές ιδιότητες) αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τις εξαγωγικές δραστηριότητες κάθε χώρας. Στην αξιοποίηση των μαρμαροφόρων περιοχών υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που καθορίζουν το αν είναι συμφέρουσα η εκμετάλλευση. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η τιμή και η ζήτηση της αγοράς του διακοσμητικού πετρώματος, ο δείκτης όγκου απολήψιμων μαρμάρων (recovery ratio, RR), ο δείκτης όγκου στείρων (stripping ratio, SR), η τοπογραφία, το ανάγλυφο της περιοχής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και η γεωμετρία του μεταλλείου.Η εκμετάλλευση μιας μαρμαροφόρου περιοχής καθορίζεται από την αποληψιμότητα των ογκομαρμάρων και από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Ο προσδιορισμός των αποθεμάτων και της αξιοπιστίας τους γίνεται μέσω ερευνών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις δειγματοληψίας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της έκτασης και της συνέχειας του μαρμαροφόρου κοιτάσματος. Η τεκτονική του κοιτάσματος και η χαρτογράφηση των ασυνεχειών του πετρώματος προσδιορίζουν τα τελικά αποθέματα.Στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία ενός μαθηματικού λιθολογικού μοντέλου και ενός μοντέλου ασυνεχειών του κοιτάσματος μαρμάρου. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μια μέθοδος προσδιορισμού των αποθεμάτων που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε μια μαρμαροφόρο περιοχή. Πρόκειται για την εκτίμηση του όγκου των απολήψιμων μαρμάρων και την εκτίμηση της κατανομής των ογκομαρμάρων, με βάση δεδομένα από την ανάλυση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μαρμάρων της περιοχής του Οχυρού Δράμας. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν είναι η λευκότητα (Wht %) και ο αριθμός ασυνεχειών ανά μέτρο δείγματος (FF m-1), έγινε γεωστατιστική ανάλυση και ο προσδιορισμός του ογκομετρικού μοντέλου μέσω των τεχνικών του ογκικού (Block) Kriging. Τέλος, προσδιορίζεται το ποσοστό αποληψιμότητας των εμπορεύσιμων μαρμάρων μέσω του σχεδιασμού της τελικής μορφής εκμετάλλευσης η οποία έγινε μέσω των απαραίτητων περιορισμών (constraints) και γίνεται η εκτίμηση της στατιστικής κατανομής του αριθμού ασυνεχειών FF.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά