Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας μπεντονιτών με τη μέθοδο της κεραμικής πλάκας (plate test)

Chliaras Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2940766E-EE24-4330-9C8E-023140A029EB
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Χλιάρας, "Προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας μπεντονιτών με τη μέθοδο της κεραμικής πλάκας (plate test)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93795
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο μπεντονίτης είναι ένα πέτρωμα ιδιαίτερα απορροφητικό και με μεγάλη ικανότητα διόγκωσης. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη περιεκτικότητα σε σμεκτίτη ο οποίος προσδίδει στο πέτρωμα τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο σμεκτίτης κατά κύριο λόγο μπορεί να είναι νατριούχος ή ασβεστούχος. Η περιεκτικότητα και το είδος του σμεκτίτη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του μπεντονίτη.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας 15 δειγμάτων μπεντονίτη και η συσχέτιση της ικανότητας αυτής με την περιεκτικότητα κάθε δείγματος σε σμεκτίτη. Αρχικά έγινε η ποιοτική ανάλυση κάθε δείγματος με την μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και στην συνέχεια επεξεργασία των αποτελεσμάτων με την βοήθεια του λογισμικού Eva Diffrac. Ακολούθησε η ποσοτική εκτίμηση της σύστασης των δειγμάτων με την χρήση του λογισμικού AutoQuan. Το επόμενο βήμα της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας των δειγμάτων με την μέθοδο της κεραμικής πλάκας. Στη συνέχεια έγινε ενεργοποίηση επιλεγμένων δειγμάτων και μετρήθηκε εκ νέου η προσροφητική ικανότητα με το τεστ της κεραμικής πλάκας. Σε επόμενο στάδιο μετρήθηκε η ικανότητα προσρόφησης κυανού του μεθυλενίου από τα δείγματα. Με αυτή την μέθοδο μελετήθηκαν άλλα 4 δείγματα (σειρά FB) πριν και μετά τη θέρμανση τους για 4 ώρες στους 5500C. Για όλες τις μεθόδους έγινε η περιγραφή της προετοιμασίας των δειγμάτων και της πειραματικής διαδικασίας καθώς επίσης και η παρουσίαση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας των δειγμάτων σε σμεκτίτη και της προσροφητικής ικανότητας των δειγμάτων σε νερό και κυανό του μεθυλενίου. Επίσης η ενεργοποίηση των δειγμάτων έφερε αύξηση των τιμών των αποτελεσμάτων με την μέθοδο της κεραμικής πλάκας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά