Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων

Koumadoraki Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D5EB69A-F61E-41A7-B4F2-63064A34E979
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευή Κουμαδωράκη, "Μεθοδολογία μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εξαιτίας των περιβαλλοντικών ανησυχιών σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της συνεχής αύξησης των αστικών απορριμμάτων, η οικονομία στρέφεται στην ανάπτυξη του κλάδου της επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Ο κλάδος αυτός έχει συνεχή αύξηση ως προς το εργατικό δυναμικό και τις νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και μηχανικής ανακύκλωσης. Επομένως, η μέτρηση και αξιολόγηση των εργασιακών βλαπτικών παραγόντων στους χώρους αυτούς κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, ώστε να εκτιμηθεί και να εξεταστεί η επικινδυνότητα που προκύπτει στις εν λόγω μονάδες.Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται την ανάλυση στην μεθοδολογία και αξιολόγηση των φυσικών βλαπτικών παραγόντων στο κλάδο της μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων, με παράδειγμα εφαρμογής την μονάδα του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής του Νομού Χανίων. Ειδικότερα, οι παράγοντες που εξετάζονται είναι ο θόρυβος, τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια PM10 και η οσμή. Για τις ανάγκες της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής διεξήχθησαν επί τόπου (On site) μετρήσεις των προαναφερθέντων παραγόντων το Δεκέμβριο του 2019, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και δεδομένα μετρήσεων που δόθηκαν από την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης ΕΣ.Υ.Π.Π. της εν λόγω μονάδας για το Σεπτέμβριο του 2019. Με βάση τα δεδομένα αυτά έγινε ημιποσοτικός προσδιορισμός της επικινδυνότητας με την χρήση πινάκων και την κατασκευή χαρτών αποτύπωσης.Η μέθοδος προσδιορισμού της επικινδυνότητας των βλαπτικών παραγόντων που εφαρμόστηκε, βασίστηκε στην απόκλιση του εξεταζόμενού βλαπτικού παράγοντα από τα ασφαλή θεσμοθετημένα όρια ή και στην σοβαρότητα της σχετιζόμενης επαγγελματικής ασθένειας ή γενικότερα βλάβης της υγείας, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού της πιθανότητας. Για τον παράγοντα της οσμής, εξαιτίας της υποκειμενικότητας που τον χαρακτηρίζει, εκτιμήθηκε η προκαλούμενη δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν, προκύπτει ότι η κατανομή της επικινδυνότητας και της δυσαρέσκειάς σε μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων για τους βλαπτικούς παράγοντες που εξετάζονται, διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την θέση εργασίας και το σημείο μέτρησης. Ειδικότερα, αρκετά σημεία εμφάνισαν υψηλή επικινδυνότητα λόγω της συνεχούς έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο με βάση την ισοδύναμη στάθμη θορύβου του οκταώρου Leq (dBA) αλλά και της συγκέντρωσης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων PM10. Για όλα τα σημεία ελέγχου η επικινδυνότητα λόγω έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο υψηλής έντασης μικρής διάρκειας με βάση την μετρούμενη κορυφοτιμή θορύβου Lpeak (dBC) χαρακτηρίστηκε ως μικρή. Όσον αφορά την οσμή, η δυσαρέσκεια χαρακτηρίστηκε κυρίως μέτρια ή μέτρια προς έντονη στις περισσότερες θέσεις, κάτι που ήταν αναμενόμενο εξαιτίας της φύσης μονάδας. Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί συνεχείς και επιπρόσθετους ελέγχους και έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης εργασιακών βλαπτικών παραγόντων ώστε να εκτιμηθεί η συνολική επικινδυνότητα του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά