Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίας

Kalampalikis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/435F6E24-3C4C-4731-ACD9-15E2DFB1984B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Καλαμπαλίκης, "Βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93852
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχει μειωθεί δραματικά τηντελευταία δεκαετία. Για αυτόν τον λόγο, η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει στρέψειτο ενδιαφέρον της στην μεγιστοποίηση της απόληψης των αποθεμάτων που ήδηέχουν εντοπιστεί και υπολογιστεί. Η χρήση του ”Smart Water” μέσα στον τα-μιευτήρα είναι μια χημική μέθοδος βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, η οποίαέχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη μετατόπιση του πετρελαίου μέσα στουςπόρους, εξαιτίας της αύξησης των τριχοειδών δυνάμεων. Η παράμετρος πουεπηρεάζει την διαδικασία για αλλαγή της διαβρεχτότητας, και με συνέπεια τηνδυνητική αύξηση της βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, είναι η αρχική διαβρε-χτότητα του ταμιευτήρα. Η αρχική διαβρεχτότητα του ταμιευτήρα επηρεάζεταιαπό την ορυκτολογία του ταμιευτήρα, την σύσταση του πετρελαίου, την σύστα-ση του νερού του ταμιευτήρα και από τις συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας τουταμιευτήρα. Σύμφωνα με την δημοσιευμένη βιβλιογραφία, οι βέλτιστες συν-θήκες για να παρατηρηθεί βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του”Smart Water” φαίνεται να είναι οι μικτές συνθήκες διαβρεχτότητας.Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί το δυ-νητικό αποτέλεσμα βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου με την χρήση του LowSalinity ”Smart Water” σε ένα ψαμμιτικό ταμιευτήρα πετρελαίου, ο οποίος πα-ρουσιάζει δυσμενείς αρχικές συνθήκες. Η πειραματική βάση για να ερευνηθείτο πιθανό αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανάκτησης με το ”Smart Water” ήτανπειράματα τα οποία μας έδειξαν την προδιάθεση για βελτίωση της ανάκτησηςπετρελαίου και πειράματα ανάκτησης πετρελαίου τα οποία μας επικυρώνουν καιποσοτικοποιούν τις αρχικές μας παρατηρήσεις. Η παρούσα διπλωματική περι-έχει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το πειραματικό μέρος, τα αποτελέσματατων πειραμάτων και στο τέλος τα συμπεράσματα.Σύμφωνα με τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα, ακόμα και αν ο ταμιευτήραςτης μελέτης δεν πληροί τις επιθυμητές αρχικές συνθήκες για βελτίωση τηςανάκτησης πετρελαίου, μια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην δευτερογενήπαραγωγή πετρελαίου. Τέλος, μια μικρότερης κλίμακας αύξηση παρατηρήθηκεακόμα και στην τριτογενή παραγωγή με την χρήση του ”Smart Water”.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά