Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση καταπτώσεων τεμαχών βράχου σε φυσικό πρανές

Apokoroniotakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/073A2DE2-B4D7-4E71-A279-10028EAE8EA3
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Αποκορωνιωτάκης, "Ανάλυση καταπτώσεων τεμαχών βράχου σε φυσικό πρανές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού βραχοπτώσεων σε φυσικό πρανές και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.Ως πεδίο εφαρμογής της εργασίας επελέγη πρανές στην περιοχή Νωπηγείων (Δ. Κρήτη), που δομείται από φυλλίτες - χαλαζίτες. Το πρόβλημα των καταπτώσεων διερευνήθηκε σε αντιπροσωπευτική τομή εγκάρσια στο πρανές, με τη χρήση του λογισμικού RocFall 5.0 .Αρχικά αναλύεται το φαινόμενο των βραχοπτώσεων και τα αίτια που το προκαλούν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της κινητικής συμπεριφοράς των βραχοτεμαχών με την πρόσκρουση. Ακολούθως, για την προσέγγιση της κίνησης των τεμαχών, προσδιορίσθηκαν οι τιμές του συντελεστή αναπήδησης, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά, την κινητικότητα των τεμαχών, τα χαρακτηριστικά της βραχώδους επιφάνειας του πρανούς και τη βιβλιογραφία.Τέλος με τη χρήση του λογισμικού RocFall 5.0, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις καταπτώσεων θεωρώντας διαφορετικές διαστάσεις βραχοτεμαχών και ταχύτητες πτώσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αξιολογήθηκαν και προσδιορίσθηκαν οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις καταπτώσεις των βράχων στο πρανές έρευνας.Ακολούθησαν επιλύσεις για τη διαστασιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά