Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα σε εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων : Η περίπτωση της Polyeco

Kaboli Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4091920B-1EEB-40DC-B04D-43483B038D1B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Καμπόλη, "Ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα σε εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων : Η περίπτωση της Polyeco", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94935
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του ανθρακικού αποτυπώματος, δηλαδή η εκτίμηση των αέριων ρύπων που εκλύονται από μία εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων και ευθύνονται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Στόχος είναι η κατανόηση της παραγωγής αέριων ρύπων μέσα από την απογραφή περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των επιπτώσεων στο περιβάλλον.Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναλύεται εκτενώς το εννοιολογικό πλαίσιο του αποτυπώματος άνθρακα, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ιεραρχία των αποβλήτων, η προέλευση, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και η περαιτέρω πορεία τους, η οποία επηρεάστηκε από πέντε βασικούς παράγοντες: τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την έλλειψη πόρων και την αξία των αποβλήτων, την αλλαγή του κλίματος και την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού.Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται τα απόβλητα και τα μη απόβλητα και παρουσιάζεται και ο ρόλος της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, μεθοδολογικά ζητήματα αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο.Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), οξειδίου του αζώτου (N2O), η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), οι εκπομπές αερίων και η δυσπραγία της αγοράς, που επιδεινώνεται και με την κλιματική αλλαγή.Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις εγκαταστάσεις, τις εκπομπές αερίων και τα στερεά απόβλητα της εταιρείας που μελετάμε, καθώς και η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, προβάλλονται και οι στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης.Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις μορφές της, έπειτα από τη συλλογή δεδομένων μέσω διαγραμμάτων με την διακύμανσή της συνολικά αλλά και για κάθε μορφή της ξεχωριστά.Στο έβδομο κεφάλαιο, υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρείας Polyeco και παρουσιάζεται ο τελικός πίνακας με τις ετήσιες εκπομπές αερίων.Στο όγδοο κεφάλαιο, έπειτα από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, εξάγονται και τονίζονται τα κρίσιμα συμπεράσματα, ενώ παράλληλα ακολουθεί σχολιασμός του ανθρακικού αποτυπώματος συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Τέλος, προτείνονται και ενδεικτικές λύσεις με στόχο την βελτίωση των σχετικών αποτελεσμάτων στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά