Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση της συνεισφοράς καινοτομικού συστήματος μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης βιοστερεών στην διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων

Syrpis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FBCBFA38-1D8E-4ACC-AEF3-12E05503F146
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Σύρπης, "Εκτίμηση της συνεισφοράς καινοτομικού συστήματος μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης βιοστερεών στην διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την διαχείριση υγρών αποβλήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95071
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παρουσιάζονται από τις σύγχρονες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) είναι αφενός η ρύπανση των υδάτινων σωμάτων, αφετέρου τα υπέρογκα ποσά ενέργειας που απατούνται για την σωστή λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των λυμάτων μία πολλά υποσχόμενη λύση για την βελτίωση της λειτουργίας των παραδοσιακών ΕΕΛ.Ένα καινοτόμο πιλοτικό σύστημα διαχείρισης βιοστερεών έχει εγκατασταθεί στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ρεθύμνου. Το σύστημα έχει χωρητικότητα 5,000 m3/ημέρα (που αποτελεί περίπου το ένα τρίτο της μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων της ΕΕΛ) και αποτελείται από τις εξής διαδοχικές διαδικασίες: μικροκοσκίνιση, ξήρανση και αεριοποίηση. Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω των μικροκοσκινισμένων βιοστερεών. Κατά συνέπεια μειώνονται οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες της ΕΕΛ, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η απόρριψη ρύπων λόγω της διάθεσης λυματολάσπης.Οι διαρκείς απορρίψεις λυμάτων πιέζουν ολοένα και περισσότερο την σύγχρονη οικολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα πολλά υδάτινα σώματα ανά την Ευρώπη να μην συνάδουν με τις Οδηγίες - Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χαρτογράφηση των σχετικών νομοθεσιών, κανονισμών και οδηγιών έτσι ώστε να υποδείξει την συνεισφορά του έργου στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου διαχείρισης λυμάτων. Σε πρώτο στάδιο μελετήθηκε η συμβολή του καινοτομικού συστήματος στο πλαίσιο της Ελληνικής νομοθεσίας και ακολούθως σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, εκτιμάται η συνεισφορά του συστήματος στην διαμόρφωση νέων, περιβαλλοντικά φιλικότερων κανονισμών.Η προτεινόμενη μέθοδος προεπεξεργασίας λυμάτων και αξιοποίησης των παραγόμενων βιοστερεών συνεισφέρει στην βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που απορρέουν από τις παραδοσιακές ΕΕΛ. Βασικό στόχο αποτελεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης εκροής της ΕΕΛ Ρεθύμνου κατά την απομάκρυνση των στερεών που βρίσκονται στα λύματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η ρύπανση των υδάτινων σωμάτων. Ακόμα, χάρη στην παραγωγή ενέργειας μέσω των βιοστερεών, το σύστημα μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης καθίσταται ενεργειακά συμφέρον, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις της υφιστάμενης ΕΕΛ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά