Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στην ερυθρά iλύ. Διερεύνηση της κατανομής li, ce, la με μεθόδους εμπλουτισμού

Zaga Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45708206-C041-466A-BEDF-237236B32BA5
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Ζάγα, "Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στην ερυθρά iλύ. Διερεύνηση της κατανομής li, ce, la με μεθόδους εμπλουτισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95100
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τεχνολογίες που στοχεύουν στην ανάκτηση μετάλλων στρατηγικής σημασίας από απόβλητα και παραπροϊόντα. Προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελεσματικές διεργασίες ανάκτησης, απαιτείται λεπτομερής και σε βάθος γνώση του τρόπου εμφάνισης των μετάλλων στα υλικά αυτά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε διερεύνηση της κατανομής μετάλλων στρατηγικής σημασίας στην ερυθρά ιλύ, από την εταιρεία “Αλουμίνιον της Ελλάδος” με μεθόδους εμπλουτισμού. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν ήταν το δημήτριο και το λανθάνιο (ως αντιπροσωπευτικά των ελαφρών σπάνιων γαιών) και το λίθιο. Εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι εμπλουτισμού (μαγνητικός και τριβοηλεκτροστατικός). Στο αρχικό δείγμα της ερυθράς ιλύος και στα προϊόντα που προέκυψαν από τους διαχωρισμούς έγινε ποσοτικός προσδιορισμός των μετάλλων με φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ΙCP-MS) και προσδιορισμός της ορυκτολογικής τους σύστασης με (XRD).Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα στοιχεία La, Ce και Li εμφανίζονται με συγκεντρώσεις 71, 291, 100 mg/kg αντίστοιχα. Από τις δοκιμές εμπλουτισμού τα υπό μελέτη μέταλλα φάνηκε να εμπλουτίζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα με βαθμό εμπλουτισμού μέχρι 1,2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά