Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα για τη διερεύνηση μη συμβατικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων

Blatzonis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B11A48FC-96D6-4256-B705-72B8C5814768
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μπλατζώνης, "Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα για τη διερεύνηση μη συμβατικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95127
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξερεύνηση υδρογονανθράκων συνήθως περιλαμβάνει δείγματα πετρωμάτων από διαφορετικές τοποθεσίες, γεωλογικούς σχηματισμούς και βάθη, τα οποία αναλύονται ως προς την ορυκτολογική τους σύσταση. Τα δείγματα που αξιολογούνται στην παρούσα διπλωματική εργασία προέρχονται από μητρικά πετρώματα τα οποία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τη συγκέντρωση οργανικού άνθρακα (TOC wt%) από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS). Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή ενός γεωστατιστικού μοντέλου για την διερεύνηση της χωρικής κατανομής των δειγμάτων αυτών στην βορειοανατολική χερσαία λεκάνη της ακτής του κόλπου του Μεξικού. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η μέθοδος χωρικής παρεμβολής κανονικού kriging με στόχο την εκτίμηση της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα στα σημεία της περιοχής μελέτης όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις.Τα δείγματα εξετάζονται ως προς τη μέση τιμή της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα για κάθε θέση δειγματοληψίας και γίνεται ο υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων της κατανομής τους. Η χωρική τάση προσδιορίζεται με πολυώνυμα χαμηλής τάξης, το γραμμικό, το τετραγωνικό και το κυβικό. Τα πολυώνυμα αυτά συγκρίνονται και η χωρική τάση αφαιρείται από το δείγμα με το γραμμικό πρότυπο και προκύπτει το πεδίο της διακύμανσης. Ο μετασχηματισμός της διακύμανσης σε γκαουσσιανή κατανομή κρίνεται απαραίτητος και γίνεται με τη μέθοδο modified Box-Cox. Για τον έλεγχο της χωρικής εξάρτησης κατασκευάζεται το πειραματικό βαριόγραμμα και δοκιμάζονται τέσσερα πρότυπα βαριογράμματα, το εκθετικό, το γκαουσσιανό, το σφαιρικό και το δυναμονομικό. Η βέλτιστη προσαρμογή στο πειραματικό βαριόγραμμα γίνεται με βάση το άθροισμα τετραγωνικού σφάλματος και επιλέγεται το εκθετικό μοντέλο. Η χαρτογράφηση της συγκέντρωσης οργανικού άνθρακα και ο προσδιορισμός της αβεβαιότητας της εκτίμησης γίνονται με τη μέθοδο κανονικού kriging. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης ελέγχονται και αξιολογούνται με τη μέθοδο Leave one out cross-validation. Tέλος, πραγματοποιείται η χαρτογράφηση για τιμή οριακής περιεκτικότητας 2 wt% TOC για τα διαστήματα εμπιστοσύνης 10%, 25% και 75%. Η επεξεργασία των δεδομένων και η εφαρμογή της γεωστατιστικής μεθόδου έγινε με τη βοήθεια λογισμικού σε προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά