Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείου με χρήση ενεργοποιημένου βιοεξανθρακώματος

Karefylaki Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADCEA319-EC97-4134-B0B7-CDB5F3D6B20E
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουέλα Καρεφυλάκη, "Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιουργείου με χρήση ενεργοποιημένου βιοεξανθρακώματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95153
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται η αποδοτικότητα στηλών προσρόφησης ως προς την απομάκρυνση φαινολικών ενώσεων, που συναντώνται σε απόβλητα ελαιουργείου και συγκεκριμένα στον κατσίγαρο. Ο κατσίγαρος συλλέχθηκε από τριφασικό ελαιουργείο στην περιοχή των Μουρνιών του νομού Χανίων. Αρχικά πραγματοποιείται παρασκευή του ενεργοποιημένου βιοεξανθρακώματος (προσροφητής), από φύλλα φοίνικα. Τα φύλλα τεμαχίστηκαν, ξηράθηκαν (24 h στους 105 οC), πυρολύθηκαν (4 h στους 600 οC) και ενεργοποιήθηκαν με KOH στους 800 οC για 4 h. Έπειτα ακολούθησε ρύθμιση pH του βιοεξανθρακώματος περίπου στο 8 με χρήση διαλύματος HCL. Η προσροφητική ικανότητα της στήλης εξετάστηκε για διαφορετικές αραιώσεις αποβλήτου (1/30, 1/50, 1/70) αλλά και για διαφορετικές ταχύτητες διήθησης (1 mL/min, 1.5 mL/min, 2 mL/min). Καλύτερη προσροφητική ικανότητα παρατηρήθηκε για αραίωση 1/70 και ταχύτητα ροής 1mL/min. Ακόμα πραγματοποιήθηκε αναγέννηση του βιοεξανθρακώματος. Η αναγέννηση του υλικού πραγματοποιήθηκε με πυρόλυση στους 800 οC για 1h. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδοχικές αναγεννήσεις. Tην καλύτερη προσροφητική ικανότητα την είχε το 2 φορές αναγεννημένο βιοεξανθράκωμα. Τέλος, ακολούθησε μοντελοποίηση της διεργασίας προσρόφησης για τα πειράματα της αναγέννησης. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν του Thomas, Yoon-Nelson και Adams Bohart. Με τα μοντέλα Thomas και Yoon-Nelson να προσδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα, λόγω υψηλού συντελεστή συσχέτισης, με τιμές 0.9114, 0.8501, 0.8994, 0.982 και 0.9643 για τους κύκλους 1, 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις TGA, BET, SEM-EDX για καλύτερη επεξήγηση των αποτελεσμάτων και χαρακτηρισμό του βιοεξανθρακώματος. Από την ανάλυση ΒΕΤ μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια είχε το μια φορά αναγεννημένο βιοεξανθράκωμα με τιμή 204 m2/g, ακολούθησε το δύο φορές αναγεννημένο με τιμή 101 m2/g . Ακόμα, από τις αναλύσεις TGA και EDX φαίνεται ότι το Si και συγκεκριμένα τα οξείδια του πυριτίου, αυξάνονται μετά το πέρας κάθε αναγέννησης. Από βιβλιογραφία τα οξείδια του πυριτίου συμβάλουν στην στη αύξηση της προσροφητικότητας του βιοεξανθρακώματος, δικαιολογώντας έτσι την καλύτερη απόδοση του δυο φορές αναγεννημένου βιοεξανθρακώματος, αλλά και την διατήρηση της προσροφητικοτητας του υλικού ακόμα και στον πέμπτο κύκλο πειραμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά