Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση αποδοτικότητας του τομέα υγείας και αποδοτικότητας της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Gakis Konstantinos-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57B5DA97-37FB-45B4-BC7C-812A051C5DDE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Γάκης, "Σύγκριση αποδοτικότητας του τομέα υγείας και αποδοτικότητας της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95777
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση της αποδοτικότητας του τομέα υγείας και της αποδοτικότητας της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019. Για τη συγκριτική μελέτη αυτών των δύο διαφορετικών συστημάτων καθοριστικής σημασίας αποτέλεσε η ανάλυση της έννοιας της αποδοτικότητας καθώς και ο καθορισμός των δεδομένων τα οποία είναι ικανά να προσφέρουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η σύγκριση και ανάλυση της αποδοτικότητας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων ή όπως αναφέρεται συχνότερα στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία Data Envelopment Analysis(DEA) την οποία πρώτη φορά εισήγαγαν για τη συγκριτική μελέτη της αποδοτικότητας οι Charnes Cooper και Rhodes το 1978 στην εργασία τους με τίτλο”Measurement of decision making units” και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη διαφόρων οργανισμών και συστημάτων. Η μέθοδος της DEA για την εύρεση της συγκριτικής αποδοτικότητας μεταξύ των μονάδων που αξιολογούνται αξιοποιεί μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τους διαθέσιμους πόρους που λαμβάνουν μέρος στην παραγωγική διαδικασία(inputs) αλλά και τα αγαθά τα οποία παράγονται(outputs) τα οποία αποτελούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη μονάδων οι οποίες αναφέρονται ως μονάδες λήψης αποφάσεων –decision making units (DMUs). Με τη χρήση της μεθόδου DEA είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάθε φορά την επίδοση της κάθε χώρας συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που αποτελούν το συνολικό μας δείγμα και κατά συνέπεια να μπορούμε να κατατάξουμε τις χώρες αυτές με βάση την αποδοτικότητας τους. Επιπλέον μπορούμε να γνωρίζουμε για κάθε χώρα τα σημεία στα οποία υστερεί και να προτείνουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα τους στην περίπτωση που κρίθηκαν ως μη αποδοτικές. Η εφαρμογή της DEA έγινε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού R και το ενσωματωμένο περιβάλλον εργασίας/ανάπτυξης αυτής (Integrated development environment – IDE) R Studio το οποίο μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο βασικά μοντέλα της DEA τα οποία διαφέρουν μεταξύ ως προς τις υποθέσεις για τις αποδόσεις κλίμακας. Τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν κατά τη μελέτη του τομέα υγείας και του τομέα της οικονομίας μας προσέφεραν μια αναλυτική εικόνα τόσο για την επίδοση των χωρών ανά τομέα αλλά επιπρόσθετα και τα σημεία τα οποία θα ήταν καλό να εστιάσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής , δηλαδή ενός πλαισίου δράσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας των μη-αποδοτικών μονάδων στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά