Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρομαγνητική ανάλυση τριφασικού επαγωγικού κινητήρα κλωβού υπό σφάλμα εκκεντρότητας

Karampasoglou Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2285F87B-0809-4027-9071-EB07A869F20F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Καραμπάσογλου, "Ηλεκτρομαγνητική ανάλυση τριφασικού επαγωγικού κινητήρα κλωβού υπό σφάλμα εκκεντρότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95924
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους μηχανικής βλάβης σε επαγωγικούς κινητήρες είναι το σφάλμα εκκεντρότητας. Αυτό προκαλεί ένα άνισο διάκενο αέρος ανάμεσα σε στάτη και δρομέα με αποτέλεσμα τη μη ισορροπημένη μαγνητική έλξη. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων μίας ασύγχρονης μηχανής ισχύος 22kW όταν αυτή λειτουργεί υπό φορτίο και σφάλματα στατικής, δυναμικής και μικτής εκκεντρότητας. Σκοπός είναι η ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζονται λόγω των σφαλμάτων, σε σχέση με την υγιή επαγωγική μηχανή, ώστε να μπορεί να γίνει πρόληψη αυτών πριν προκαλέσουν ζημιά στην μηχανή. Αρχικά παρουσιάζεται μια λεπτομερής ανάλυση των μηχανών επαγωγής και της προσέγγισης τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ακολούθως παρουσιάζεται η γεωμετρία του υπό μελέτη επαγωγικού κινητήρα και η κατάλληλη προσομοίωσή του ανάλογα με τα σφάλματα σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (Ansys Maxwell). Έπειτα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αναλύονται ώστε να γίνει ο προσδιορισμός των παραμέτρων που επηρεάζονται. Για τη διάγνωση των σφαλμάτων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η πλέον διαδεδομένη μέθοδος MCSA, η οποία βασίζεται στην ανάλυση του φάσματος συχνοτήτων των ρευμάτων του στάτη και παρέχει τις αρμονικές της στατικής και δυναμικής εκκεντρότητας, καθώς και τις αρμονικές που σχετίζονται με το δρομέα PSH (Principle Slot Harmonics) σε μια τριφασική επαγωγική μηχανή. Τέλος, λόγω του ότι η μηχανή παράγει αρμονικές PSH που σχετίζονται με το δρομέα, έγινε χρήση της μεθόδου SFD-MCSA για τα σφάλματα στατικής εκκεντρότητας. Τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν κατά τη μελέτη του επαγωγικού κινητήρα προσέφεραν μία αναλυτική εικόνα της συμπεριφοράς των παραμέτρων του σε περιπτώσεις σφαλμάτων εκκεντρότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά