Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για λατομείο γύψου βασισμένο στο ISO 14000

Pagkalou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F488DDF-18B5-4B7E-BFDC-3164C92626FA
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Παγκάλου, "Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για λατομείο γύψου βασισμένο στο ISO 14000", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96142
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, και συγκεκριμένα του ISO 14001:2015 σε λατομεία γύψου, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που προκαλούνται μέσω της λειτουργίας τους. Για την ανάλυση του περιβαλλοντικού συστήματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του λατομείου γύψου της Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. στη θέση Αλτσί, που βρίσκεται στην κοινότητα Λάστρου, στο νομό Λασιθίου της Κρήτης και έχει εφαρμόσει το σύστημα ISO 14001:2015.Για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος ISO 14001:2015, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που σχετίζονται με τις επιμέρους περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης (κατανάλωση ενέργειας, νερού, λιπαντικών, ποιότητα αέρα, παραγόμενα απόβλητα κ.α.) και μελετήθηκε η διαχρονική τους εξέλιξη και ο βαθμός επίτευξης των αντίστοιχων στόχων που είχαν τεθεί.Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και μελετήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, στην ομάδα των δεικτών που σχετίζονται με το περιβάλλον, με την ανακύκλωση, το ανθρώπινο δυναμικό και την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ η χρήση τέτοιων δεικτών φάνηκε ότι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του λατομείου και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά