Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από γεωργικά εδάφη με διαφορετική συγκέντρωση οργανικού υλικού

Logotheti Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/32B3B1EE-5302-4935-B056-FFA60D6B6337
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Λογοθέτη, "Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από γεωργικά εδάφη με διαφορετική συγκέντρωση οργανικού υλικού ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη συσσώρευση οργανικού υλικού στο έδαφος – Soil Organic Matter, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης, αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα τα τελευταία έτη. Ο στόχος είναι η ανάσχεση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και η βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, εξασφαλίζοντας έτσι την πρωτογενή παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περαιτέρω κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του οργανικού υλικού του εδάφους και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και NH3, καθώς παραμένει ασαφές εάν και σε ποιο βαθμό η αύξηση του οργανικού υλικού στο έδαφος πέραν συγκεκριμένων ορίων αναστρέφει τη θετική αυτή επίδραση μέσω της αυξημένης έκλυσης άλλων αερίων όπως του N2O, του CH4 και της NH3. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τέσσερα (4) εδάφη από γειτονικές περιοχές με διαφορετική συγκέντρωση οργανικού υλικού, αλλά με την ίδια προέλευση και φυσικοχημικές ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια της μελέτης τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας ήταν διαφορετικά και εφαρμόστηκε λίπανση συγκέντρωσης 10 gN/m^2 , ώστε να διερευνηθεί η επίδρασή της. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας μετρήθηκαν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκεκριμένα του CO2, του N2O, του CH4, και της ΝH3 με τη χρήση του αναλυτή Gasmet 4015 και αξιολογήθηκαν οι μεταβολές των εκπομπών συναρτήσει του χρόνου. Επιπλέον, έγινε ανάλυση των συγκεντρώσεων αμμωνιακού και νιτρικού Ν στα εδάφη σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνολικά, εξετάστηκε η συμβολή των διαφορετικών συγκεντρώσεων οργανικού υλικού στο έδαφος, των διαφορετικών επιπέδων εδαφικής υγρασίας και της εφαρμογής λίπανσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν διακυμάνσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και NH3, με τις εκπομπές CO2 να κυμαίνονται από μηδενικές έως 400 kg/(day*ha), τις εκπομπές N2O από μηδενικές έως 0.20 kg/(day*ha), τις εκπομπές NH3 από μηδενικές έως 0.95 kg/(day*ha) και τις εκπομπές CH4 από μηδενικές έως 0.12 kg/(day*ha). Διαπιστώθηκε ότι το οργανικό υλικό του εδάφους συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ΝH3, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και NH3 τέτοιες ώστε να αναστρέφουν τα θετικά αποτελέσματα που προσφέρει η συσσώρευση οργανικού υλικού στο έδαφος, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια κατάλληλη πρακτική για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά