Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σταθεροποίηση και βελτίωση των γεωτεχνικών ιδιοτήτων μαργαϊκών εδαφών μέσω αλκαλικής ενεργοποίησης

Vathi Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CC051563-8906-494F-A68E-B11C17C57E41
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Βάθη, "Σταθεροποίηση και βελτίωση των γεωτεχνικών ιδιοτήτων μαργαϊκών εδαφών μέσω αλκαλικής ενεργοποίησης»", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96367
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο ασβέστης και το τσιμέντο Portland είναι τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα συνδετικά υλικά για τη σταθεροποίηση χαλαρών εδαφών και σχηματισμών. Ωστόσο, η παραγωγή τους προκαλεί υψηλές εκπομπές άνθρακα. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και στην προσπάθεια της άμβλυνσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής γίνεται μελέτη για την σταθεροποίηση εδαφών με υλικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον, δηλ. η παραγωγή τους έχει χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Η παρούσα διατριβή, επικεντρώθηκε στην διερεύνηση της αλκαλικής ενεργοποίησης ως διεργασίας σταθεροποίησης χαλαρών σχηματισμών με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβεστίτη, όπως είναι τα μαργαϊκά εδάφη. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση προσθετικών υλικών με αναγνωρισμένη ικανότητα αλκαλικής ενεργοποίησης όπως σκωρία ηλεκτρικής καμίνου και μετακαολίνης.Οι προς σταθεροποίηση σχηματισμοί προέρχονται από την περιοχή της Πτολεμαΐδας. Η σκωρία προέρχεται από ηλεκτρική κάμινο παραγωγής FeNi σε θερμοκρασία 1450 oC. Ο μετακαολίνης παρήχθη από πύρωση καολίνη σε θερμοκρασία 750 oC για 2 h. Για την αλκαλική ενεργοποίηση χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα NaOH ή KOH διαφορετικής μοριακότητας (2 - 8 moĿL-1) και Na2SiO3 σε αναλογία 1:1. Η αλκαλική ενεργοποίηση μελετήθηκε επίσης και για μίγματα μάργας και προσθετικών υλικών σε διάφορες αναλογίες, σε θερμοκρασίες ωρίμανσης 25, 40, 60 και 80 οC μετά από περίοδο γήρανσης 7 και 28 ημερών. Οι μετρήσεις της αντοχής σε θλίψη έδειξαν ότι η αλκαλική ενεργοποίηση μίγματος μαργαϊκών εδαφών και σκωρίας ηλεκτρικής καμίνου σε ποσοστά 50:50 έδωσε δοκίμια με υψηλή αντοχή, με μέγιστη τιμή 23 ΜPa. Ακόμη, ικανοποιητικές ήταν οι αντοχές με προσθήκη μικρότερου ποσοστού σκωρίας, 30% κ.β (περίπου 14.5 MPa) μετά από περίοδο ωρίμανσης 1 ημέρας και γήρανσης 28 ημερών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν και από την αλκαλική ενεργοποίηση μίγματος μαργαϊκών εδαφών με μετακαολίνη με μέγιστη αντοχή σε θλίψη 18.5 MPa στις ίδιες συνθήκες.Για τη μελέτη της ορυκτολογίας, τον προσδιορισμό της μικροδομής των παραχθέντων δοκιμίων που λαμβάνουν χώρα κατά την αλκαλική ενεργοποίηση, έγιναν αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων Χ, (X-Ray Diffraction, XRD), Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR), και Hλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning electron microscopy, SEM).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά