Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της συμμεταφοράς του πολυμερούς chitosan παρουσία του εντομοκτόνου spinosad σε πορώδη μέσα υπό δυναμικές και στατικές συνθήκες

Goutouli Georgia-Iro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/970A4DF7-DF7F-4F97-B700-A0F6DEF60116
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία-Ηρώ Γουτούλη, "Μελέτη της συμμεταφοράς του πολυμερούς chitosan παρουσία του εντομοκτόνου spinosad σε πορώδη μέσα υπό δυναμικές και στατικές συνθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97721
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Διαχρονικά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση προκάλεσαν φλέγοντα προβλήματα που απασχόλησαν την επιστημονική κοινότητα. Η αξιοποίηση της επιστημονικής σοφίας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία οδήγησαν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων αντιμετώπισης της ρύπανσης, ιδιαίτερα στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Όμως ένα νέο πρόβλημα, το οποίο οξύνθηκε τα τελευταία χρόνια, έρχεται να προστεθεί στα ήδη συσσωρευμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η λειψυδρία. Κρίνεται επομένως επιτακτική η ανάγκη, η επιστήμη να επικεντρωθεί στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων προκειμένου αυτά να καταστούν δυνατά να εμπλουτίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα με στόχο την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Τα φυτοφάρμακα, με διευρυμένη και πολλές φορές αλόγιστη χρήση τους στις αγροτικές καλλιέργειες, οδηγούνται στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τα ρυπαίνουν. Η έρευνα και η μελέτη των ευρημάτων με σκοπό την αντιμετώπιση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα φυτοφάρμακα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξυγίανση των υδάτων από τους ρύπους των φυτοφαρμάκων είναι η προσρόφηση. Στην παρούσα εργασία μελετάται η εφαρμογή του πολυμερούς Chitosan και η αλληλεπίδρασή του με το εντομοκτόνο Spinosad, η χρήση του οποίου είναι ευρεία στις αγροτικές καλλιέργειες. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην επιλογή του Chitosan είναι η διευρυμένη χρήση του, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, η ικανότητα προσρόφησης, η αποτελεσματικότητα και το προσιτό κόστος. Το εντομοκτόνο Spinosad επιλέχθηκε εξαιτίας των διευρυμένων εφαρμογών του στη γεωργία, αφού χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση πολλών επιβλαβών εντόμων (καρπόκαψα, ψύλλα, πράσινο σκουλήκι, ευδεμίδα κ.α.). Μέσω της διαδικασίας της προσρόφησης μελετάται η συρρίκνωση ή η απαλοιφή των τοξικών ρύπων από το περιβάλλον, εδαφικό και υδατικό, με σκοπό τα ύδατα να διατεθούν στον υδροφόρο ορίζοντα καθαρά, επεξεργασμένα και ασφαλή. Αρχικά, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση του Chitosan και του Spinosad μέσα από τρεις σειρές πειραμάτων. Στις δύο πρώτες σειρές μελετήθηκε η προσροφητική ικανότητα του πολυμερούς ως προς το φυτοφάρμακο μέσω της εκτέλεσης πειραμάτων διαλείποντος έργου (Batch) σε στατικές και δυναμικές. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο σειρές είναι η παρουσία της χαλαζιακής άμμου στη δεύτερη σειρά, η οποία ως το πιο κοινό ορυκτό της επιφάνειας της γης χρησιμοποιήθηκε ως προσομοιωτής του εδάφους. Μελετήθηκε ένα εύρος παραμέτρων που περιελάβανε τρεις τιμές συγκεντρώσεων του Spinosad (100 mg/L, 50 mg/L, 25 mg/L), τρεις τιμές pH (7, 9, 4) και τρεις τιμές ιοντικής ισχύος (1mM, 50mM, 100mM). Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με χρήση vials σε θερμοκρασία 25°C διατηρώντας σταθερή τη συγκέντρωση του Chitosan. Στην τρίτη σειρά πειραμάτων, μελετήθηκε η μεταφορά του Chitosan και του Spinosad μέσα από στήλη με άμμο και κορεσμένη με νερό καθώς και η επίδραση της άμμου στη διεργασία της προσρόφησης. Μελετήθηκε τόσο η συμμεταφορά των δύο ενώσεων μαζί όσο και κάθε μιας ξεχωριστά. Η επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων έγινε με χρήση του προγράμματος ColloidFit, όπου τα αποτελέσματα προσομοιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσω κινητικής ψευδοδεύτερης τάξης, γεγονός που αποδεικνύει ότι στα πειράματα υπερίσχυσε το φαινόμενο της χημικής ρόφησης (χημειορρόφηση).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά