Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης υπογείων εγκοίλων μικρού βάθους στον επιφανειακό σεισμικό κραδασμό

Olympios Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CD0A4B29-2615-45E7-BAA9-ECF214A6293C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Ολύμπιος, "Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης υπογείων εγκοίλων μικρού βάθους στον επιφανειακό σεισμικό κραδασμό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97786
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Γενικά, η επίδραση των τοπικών συνθηκών, δηλαδή των στρωματογραφικών, γεωμορφικών (βλ. ανάγλυφο βραχώδους υποβάθρου) και τοπογραφικών (βλ. επιφανειακό ανάγλυφο) συνθηκών, είναι πολύ σημαντική στη διάδοση των σεισμικών κυμάτων και την επίδρασή τους στις κατασκευές που βρίσκονται στην επιφάνεια. Πιο σύνθετες γεωμετρίες, όπως είναι η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών υπογείων εγκοίλων, δημιουργούν ακόμα πιο πολύπλοκες συνθήκες διάδοσης. Υπό αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της επίδρασης φυσικών υπογείων εγκοίλων σχετικά μικρών διαστάσεων στον επιφανειακό σεισμικό κραδασμό. Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστεί κατά πόσο η ύπαρξη των εγκοίλων ή άλλων γεωμορφολογικών ανωμαλιών σχετικά μικρών διαστάσεων κοντά στην επιφάνεια είναι ικανή να επηρεάσει τις δονήσεις που καταγράφονται από επιταχυνσιογράφους κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμών.Αρχικά, περιγράφονται βασικές έννοιες οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση του θέματος, όπως τα βασικά χαρακτηριστικά και η διαδικασία διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Στη συνέχεια, δίδεται έμφαση στην περιγραφή της μεθοδολογίας αριθμητικής προσομοίωσης που εφαρμόσθηκε και την επαλήθευση της μέσω κατάλληλης αναλυτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS για την πραγματοποίηση των δυναμικών αναλύσεων, καθώς και το λογισμικό SeismoSignal για την παραγωγή των φασμάτων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης μελετήθηκαν οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν το πολύπλοκο φαινόμενο που εξετάσθηκε. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των προσομοιωμάτων αναφορικά με τη γεωμετρία των εγκοίλων, τις ιδιότητες των υλικών και των χαρακτηριστικών των επιβαλλόμενων δυναμικών διεγέρσεων.Μελετήθηκαν διάφοροι τύποι εγκοίλων ευρισκόμενων σε διαφορετικά βάθη, είτε μικρών διαστάσεων, είτε μορφής τάφρου ή σήραγγας. Ακόμη, έγινε σύγκριση για διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης διατμητικών σεισμικών κυμάτων, Vs, της επιφανειακής στρώσης. Συγκρίση έγινε επίσης και για την περίπτωση όπου το έγκοιλο είναι είτε κενό, είτε γεμάτο με υλικό πλήρωσης που χαρακτηρίζεται από μικρότερη Vs σε σχέση με τη Vs της περιβάλλουσας εδαφικής στρώσης. Τέλος, ως διεγέρσεις βάσης χρησιμοποιήθηκαν δύο παλμοί Ricker με συχνότητες 2Hz και 6Hz, οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο συχνοτικό περιεχόμενο για τα υπό εξέταση προβλήματα.Με βάση τις αναλύσεις που διεξήχθησαν, εξάγεται το γενικό συμπέρασμα ότι, υπό προϋποθέσεις, τα υπόγεια έγκοιλα ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοίωση του σεισμικού κραδασμού στην επιφάνεια του εδάφους. Καθώς το γεγονός αυτό μπορεί να δράσει είτε ευεργετικά είτε επιβαρυντικά στη σεισμική καταπόνηση μίας υπερκείμενης κατασκευής, κρίνεται ως απαραίτητος ο αξιόπιστος εντοπισμός των εγκοίλων και η ποσοτική εκτίμηση του ρόλου τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά