Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποιοτική αναβάθμιση ανακυκλωμένων αδρανών από ΑΕKΚ με χρήση μικροκυμάτων

Kontokalos Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C3B6BDCC-0009-4EEA-8838-201F70EF99DF
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Κοντόκαλος, "Ποιοτική αναβάθμιση ανακυκλωμένων αδρανών από ΑΕKΚ με χρήση μικροκυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98895
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι ένα από τα πιο ογκώδη ρεύματα αποβλήτων. Ενδεικτικά, στην Ευρώπη καταλαμβάνουν ποσοστό ίσο με το 25%-30% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν ύλες, όπως π.χ. σκυρόδεμα, κεραμικά, γύψος, ξύλο, κ.λπ., εκ των οποίων τα περισσότερα είναι δυνατό και αναγκαίο να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν, καθώς αποτελούν κατά βάση φυσικούς, μη ανανεώσιμους πόρους. Η κατασκευαστική βιομηχανία, από την οποία προέρχονται τα ΑΕΚΚ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές πρώτων υλών παγκοσμίως. Η αλόγιστη εξόρυξη και χρήση πρωτογενών αδρανών υλικών για την παραγωγή δομικών υλικών, και η μετέπειτα απόρριψή τους συνιστούν καίριο περιβαλλοντικό ζήτημα της εποχής. Ένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, αποτελεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ για την οποία έχουν οριστεί στόχοι προς εκπλήρωση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων και η Ελλάδα. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής άμμου από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα για την παραγωγή προϊόντων τσιμεντοκονιάματος και η αναβάθμιση των ιδιοτήτων της με την εφαρμογή μιας νέας τεχνικής εκλεκτικής θραύσης υποβοηθούμενης από θέρμανση με μικροκύματα. Αρχικά αναλύονται οι πηγές και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και παρατίθενται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση. Στη συνέχεια δίδονται βασικά στοιχεία για την μικροκυματική θέρμανση και τον τρόπο που αυτή επιδρά στον διαχωρισμό δύο υλικών. Το κύριο της εργασίας αναφέρεται στις τεχνικές επεξεργασίας και διαχωρισμού των ΑΕΚΚ που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών και πώς επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά και τις αντοχές του παραγόμενου τσιμεντοκονιάματος. Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά