Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση συνθηκών παραγωγής μικρο-νανο βιοεξανθρακωμάτων από απόβλητα ελαιουργείου

Kompotou Polyxeni-Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4A340D81-151D-4618-893A-8FD0BFAE90F9
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πολυξένη-Χριστίνα Κομποτού, "Διερεύνηση συνθηκών παραγωγής μικρο-νανο βιοεξανθρακωμάτων από απόβλητα ελαιουργείου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99144
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των συνθηκών παραγωγής μικρο-νανο βιοεξανθρακωμάτων από απόβλητα ελαιουργείου. Τα δείγματα βιοεξανθρακώματος παράχθηκαν με την διαδικασία της πυρόλυσης σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες (300°C, 400°C, 500°C και 600°C) και για δυο χρόνους παραμονής, 1 h και 3 h. Στη συνέχεια ακολούθησε ξηρή και υγρή λειοτρίβηση των παραγόμενων βιοεξανθρακωμάτων, ώστε να μειωθεί το μέγεθος των κόκκων στους εξής χρόνους 30 min 1, 2, 4 και 12 h. Για χρόνο πυρόλυσης 1 ώρας και θερμοκρασία 300°C το αρχικό μέγεθος των κόκκων μετα την πυρόλυση είναι 73,64 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 12,81 μm, στους 400 °C το αρχικό μέγεθος d90 μετα την πυρόλυση είναι 90,01 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 2,35 μm, στους 500°C το αρχικό μέγεθος d90 μετα την πυρόλυση είναι 27,40 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 3,07μm και στους 600°C το αρχικό μέγεθος d90 μετα την πυρόλυση είναι 30,54 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 1,93 μm. Ακόμα, για χρόνο πυρόλυσης 3 h και θερμοκρασία 300°C το αρχικό μέγεθος d90 των κόκκων μετα την πυρόλυση είναι 82,08 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 3,64 μm, στους 400°C το αρχικό μέγεθος d30 μετα την πυρόλυση είναι 26,92 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 3,17 μm, στους 500°C το αρχικό μέγεθος μετα την πυρόλυση μέγεθος είναι 30,89 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 2,07 μm και στους 600°C το αρχικό μέγεθος είναι 11,71 μm και το τελικό μετα την υγρή λειοτρίβηση 1,83 μm. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν φυσικές και χημικές αναλύσεις, όπως μετρήσεις pH, αγωγιμότητας ΕC, περιεκτικότητας υγρασίας, XRF, καθώς επίσης και προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε αισθητή μείωση της κοκκομετρίας των βιοεξανθρακωμάτων με αύξηση της θερμοκρασίας πυρόλυσης και του χρόνου λειοτρίβησης στα 30 min, 1h, 2h, 4h και 12h. Οι μικρότερες τιμές κοκκομετρίας, 1,93 μm και 1,83 μm αντίστοιχα, παρατηρούνται μετά από πυρόλυση στους 600 °C για χρόνο παραμονής 1 h και 3 h και 12 h λειοτρίβηση. Επίσης, ενδιαφέρον παρατηρείται στις τιμές του pH που αυξάνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας πυρόλυσης. Για παραμονή 1 στη θερμοκρασία πυρόλυσης η μικρότερη τιμή pH είναι 5,71 και η μεγαλύτερη 11,89. Για παραμονή 3 h η μικρότερη τιμή pH είναι 7,77 και η μεγαλύτερη 11,53.Οι χημικές αναλύσεις υποδεικνύουν ότι στο νανο-βιοεξανθράκωμα από απόβλητα ελαιουργείου οι ενώσεις με τις μεγαλύτερες περιεκτικότητες είναι CaO (7,39%), K2O (5,61%) και SiO2 (3,98%) και ακολουθούν σε μικρότερες περιεκτικότητες το Na2O (2,66%) και Al2O3 (1,74%). Η παρουσία αυτών των συστατικών αποτελεί ένδειξη πως το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό και για την ανάπτυξη καλλιεργειών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα σε θείο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα έως και μηδαμινές. Έτσι, συμπεραίνεται πως τα δείγματα νανο-βιοεξανθρακώματος από απόβλητα ελαιουργίας είναι προϊόντα φιλικά ως προς το περιβάλλον και τα εδάφη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά