Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου

Theodoridou Nikolina-Tzortzina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FD363D81-1D56-4586-98CF-0B73E3EB0C9D
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολίνα-Τζωρτζίνα Θεοδωρίδου, "Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99149
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της κατανομής του φορτίου κρυσταλλικής δομής (ΦΚΔ) σμεκτιτών σε τομή κοιτάσματος μπεντονίτη της Ανατολικής Μήλου. Τα δείγματα προέρχονται από το ορυχείο της Αγγεριάς στη Μήλο.Στα πρώτα κεφάλαια αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο όσον αφορά στην γένεση και τη δομή των αργιλικών ορυκτών, τους τρόπους γένεσης των κοιτασμάτων μπεντονίτη, η ταξινόμηση των μπεντονιτών οι χρήσεις καθώς και οι ιδιότητες των μπεντονιτών και τέλος το ΦΚΔ καθώς και οι μέθοδοι προσδιορισμού του.Στη συνέχεια περιγράφονται οι πειραματικές τεχνικές που ακολουθήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ΦΚΔ των σμεκτιτών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των δειγμάτων απομακρύνθηκε το αργιλικό κλάσμα, ακολούθησε κορεσμός με χλωριούχο κάλλιο (KCl), φυγοκέντριση των αιωρημάτων ώστε το αργιλικό κλάσμα να καθιζήσει στον πυθμένα κάθε σωλήνα και εκ νέου κορεσμός με KCl, έκπλυση των δειγμάτων από την περίσσεια KCl, τοποθέτηση δειγμάτων στους δειγματοφορείς και τέλος ακτινογράφηση με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων – Χ (XRD). Η ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με περιθλασιμετρία με βάση τα ακτινογραφήματα που προέκυψαν.Ο προσδιορισμός του ΦΚΔ πραγματοποιήθηκε από τη θέση της βασικής ανάκλασης 001 του σμεκτίτη, σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο των Christidis & Eberl (2003). Επιπρόσθετα, το ΦΚΔ μέρους των δειγμάτων συγκρίθηκε με το ΦΚΔ που προσδιορίστηκε από άλλους ερευνητές με την κλασσική μέθοδο των Christidis & Eberl (2003), και πραγματοποιήθηκε γεωστατιστική ανάλυση των δεδομένων που περιλάμβανε αφ’ ενός σύγκριση αυτών των τιμών ΦΚΔ σε σχέση με τις τιμές ΦΚΔ που προέκυψαν από την κλασσική μέθοδο από άλλους ερευνητές και αφ’ ετέρου πρόβλεψη των τιμών ΦΚΔ σε θέσεις της τομής που δεν υπήρχαν δείγματα. Η απεικόνιση της κατανομής του φορτίου πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος MATLAB.Συμπερασματικά, όσον αφορά την κατανομή του ΦΚΔ του σμεκτίτη στην τομή κοιτάσματος, παρατηρούνται σμεκτίτες χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε σμεκτίτες χαμηλού φορτίου στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της τομής, και σμεκτίτες υψηλού φορτίου κυρίως στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά τμήματα της τομής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά