Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλοήγηση βάσει Συγγραφέων.

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΥΩ

Αρχίζει από:

Αποτελέσματα

 1-15 από 15 Αποτελέσματα - Καλδερης Δημητριος
1 A. Khataee, P. Gholami, D. Kalderis, E. Pachatouridou and M. Konsolakis, "Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye," Ultrason. Sonochem., vol. 41, pp. 503-513, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ultsonch.2017.10.0132019-09-27
2 M. Kwiatkowski, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Numerical analysis of the influence of the impregnation ratio on the microporous structure formation of activated carbons, prepared by chemical activation of waste biomass with phosphoric(V) acid," J. Phys. Chem. Solids, vol. 105, pp. 81-85, Jun. 2017. doi: 10.1016/j.jpcs.2017.02.0062018-05-11
3 E. Agrafioti, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Ca and Fe modified biochars as adsorbents of arsenic and chromium in aqueous solutions," J. Environ. Manage., vol. 146, pp. 444-450, Dec. 2014. doi: 10.1016/j.jenvman.2014.07.0292015-11-19
4 E. Agrafiotia, D. Kalderisb and E. Diamadopoulos, "Arsenic and chromium removal from water using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge," J. Environ. Manage., vol. 133, pp. 309-314, Jan. 2014. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.12.007 2015-11-19
5 E. Agrafioti, G. Bouras, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Biochar production by sewage sludge pyrolysis," J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 101, pp. 72-78, May 2013. doi: 10.1016/j.jaap.2013.02.0102015-11-19
6 D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Valorization of Solid Waste Residues from Olive Oil Mills: A Review," Terr. Aquat. Environ. Toxicol., vol. 4, no. 1, pp. 7-20, Jan. 2010.2015-11-18
7 D. Kalderis, D. Koutoulakis, P. Paraskeva, E. Diamadopoulos, E. Otal, J. Olivares del Valle and C. Fernández-Pereira, "Adsorption of polluting substances on activated carbons prepared from rice husk and sugarcane bagasse," Chem. Eng. J., vol. 144, no. 1, pp. 42-50, Oct. 2008. doi: 10.1016/j.cej.2008.01.0072015-11-18
8 D. Kalderis, S. Bethanis, P. Paraskeva and E. Diamadopoulos, "Production of activated carbon from bagasse and rice husk by a single-stage chemical activation method at low retention times," Bioresour. Technol., vol. 99, no. 15, pp. 6809-6816, Oct. 2008. doi:10.1016/j.biortech.2008.01.0412015-11-18
9 P. Paraskeva, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, “Production of activated carbon from agricultural by-products,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 83, no. 5, pp. 581-592, 2008. doi: 10.1002/jctb.1847 2015-11-18
10 D. Kalderis, E. Tsolaki, C. Antoniou and E. Diamadopoulos, "Characterization and treatment of wastewater produced during the hydro-metallurgical extraction of germanium from fly ash," vol. 230, no. 1-3, pp. 162-174, Sept. 2008. doi:10.1016/j.desal.2007.11.0232015-11-18
11 K. Anastasakis, D. Kalderis and E. Diamadopoulos, "Flocculation behavior of mallow and okra mucilage in treating wastewater," Desalination, vol. 249, no. 2, pp. 786-791, Dec. 2009. doi: 10.1016/j.desal.2008.09.0132015-11-18
12 D. Kalderis, S. B. Hawthome, A. A. Clifford and E. Gidarakos, "Interaction of soil, water and TNT during degradation of TNT on contaminated soil using subcritical water", J. Hazard. Mater., vol. 159, no. 2-3, pp. 329-334, Nov. 2008. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.02.0412015-11-01
13 E. Koumantakis, K. Anastasiasou, D. Kalderis and E. Gidarakos, "Asbestos pollution in an inactive mine: determination of asbestos fibers in the deposit tailings and water", J. Hazard. Mater., vol. 167. no. 1-3, pp. 1080-1088, MAr. 2009. doi:10.1016/j.jhazmat.2009.01.1022015-11-01
14 D. Kalderis, M. Aivalioti and E. Gidarakos, "Options for sustainable sewage sludge management in small wastewater treatment plants on islands: the case of Crete", Desalinat., vol. 260, no. 1-3, pp. 211-217, Sep. 2010. doi:10.1016/j.desal.2010.04.0302015-11-01
15 F. M. Pellera, A. Giannis, D. Kalderis, K. Anastasiadou, R. Stegmann, J.-Y. Wang and E. Gidarakos, "Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on biochars prepared from agricultural by-products", J. Environ. Manage., vol. 96, no. 1, pp. 35-42, Apr. 2012. doi:10.1016/j.jenvman.2011.10.0102015-11-01
[ Εμφάνιση Όλων ]