Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μιας πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης προσόντων πληροφορικής

Krasadaki-Mitsotaki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/009F94DA-51F8-42EF-9E01-33AE798FF598
Έτος 2001
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Κρασαδάκη-Μητσοτάκη, "Ανάπτυξη μιας πολυκριτήριας μεθοδολογίας αξιολόγησης προσόντων πληροφορικής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2001 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14234
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τοµέα της πληροφορικής δεν αφορά µόνο τις µορφές τυπικής µάθησης αλλά και άτυπης ή ανεπίσηµης µάθησης µέσωδιαδικασιών όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η συνεχιζόµενη κατάρτιση, ηαυτοκατάρτιση, η κατάρτιση στο χώρο εργασίας, η µάθηση µέσω οµαδικής εργασίας κ.ά. Η ύπαρξη αυτών των δυνατοτήτων σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες δηµιουργούν την ανάγκη αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω µιας αποδεκτής διαδικασίας, η οποία θα σέβεται τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί από διαδικασίες εκπαίδευσης ή/και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί µέσω της εργασίας.Στην παρούσα εργασία προτείνεται το µεθοδολογικό πλαίσιο µε βάση το οποίοπραγµατοποιείται η διαδικασία της πιστοποίησης των τυπικών προσόντων καιδεξιοτήτων ενός ατόµου, για την άσκηση ενός επαγγέλµατος πληροφορικής.Επιχειρείται η µοντελοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων που συνθέτουν το πρόβληµα ενώ η πολυκριτήρια προσέγγιση αξιολόγησης που προτείνεται, η οποία βασίζεται σε αναλυτικές-συνθετικές διαδικασίες, παράγει δεδοµένα εισόδου για την µέθοδο ELECTRE-TRI, προκειµένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση των υποψηφίων. Η πιστοποίηση ως ένα πολυκριτήριο πρόβληµα αξιολόγησης, λαµβάνει υπόψη τιςαπαιτούµενες δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλµατος.Η πρωτοτυπία της προτεινόµενης προσέγγισης εστιάζεται αφ’ ενός στηνπολυκριτήρια µεθοδολογία αξιολόγησης των υποψηφίων, λαµβάνοντας υπόψη τιςαπαιτούµενες δεξιότητες ανά επάγγελµα και τα τυπικά τους προσόντα, µέσω ενόςσυστήµατος, το οποίο κάθε φορά µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τιςπροτιµήσεις του αποφασίζοντα και να αναθεωρείται υπό το φως νέων δεδοµένων και συνθηκών, και εφ΄ ετέρου στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου ELECTRE-TRI, τα οποία κυρίως εστιάζονται στα εξής: εύκολη ενσωµάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των πιστοποιούµενων, σύνδεση µε το χρήστη-λήπτη της απόφασης καθώς εκφράζει κάθε φορά τις προτιµήσεις του, τη γνώση και την εµπειρία του. Γενικότερα, η επιτυχηµένη χρήση των πολυκριτήριων µεθόδων στο δύσκολο και πολύπλοκο πρόβληµα της πιστοποίησης τις καθιστά ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των επιτροπών αξιολόγησης-πιστοποίησης, των υποψηφίων προς πιστοποίηση αλλά ακόµη και τωνερευνητών και επαγγελµατιών του χώρου.Στα πλαίσια της εργασίας πραγµατοποιείται επίσης καταγραφή σε διεθνές επίπεδοτων τρόπων και µεθόδων αποτίµησης των γνώσεων πληροφορικής και των τύπωνπιστοποιητικών που παρέχονται από εταιρείες πληροφορικής και ανεξάρτητουςφορείς. Επίσης, παρουσιάζονται κατηγοριοποιήσεις των επαγγελµάτωνπληροφορικής, όπως έχουν προταθεί από επιστηµονικούς και επαγγελµατικούςφορείς, και των δεξιοτήτων που απαιτούν, οι οποίες σχετίζονται τόσο µε ταπρογράµµατα σπουδών όσο και µε τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά µέθοδοι αναγνώρισης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εφαρµόζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά