Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οργανωσιακή αλλαγή: παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή της στους οργανισμούς

Papageorgiou Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A91C084B-4F65-47A0-A917-9F56609D36D6
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Παπαγεωργίου, "Οργανωσιακή αλλαγή: παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή της στους οργανισμούς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.17316
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια έρευνα που στόχος της είναι η μελέτη της συσχέτισης των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και η εξαγωγή των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο αντίστασης στην εισαγωγή μιας οργανωσιακής αλλαγής. Η έρευνα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από την συμπλήρωση διακοσίων(200) ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες. Στόχος της έρευνας είναι η επικοινωνία με εργαζόμενους διαφόρων ηλικιών, φύλου, μορφωτικού επιπέδου και εργασιακής θέσης για την διερεύνηση της αντίδρασής τους σε κάποια αλλαγή που θα συμβεί στο εργασιακό τους περιβάλλον και την εξαγωγή των παραγόντων που επηρεάζουν την εισαγωγή της. Απόρροια της εργασίας είναι να μπορέσει να καλύψει τυχόν κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και να δημιουργήσει ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε μάνατζερ. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στο αντικείμενο της έρευνα που είναι η Διοίκηση Αλλαγών, που αποτελεί τον τομέα μιας οργανωσιακής αλλαγής ώστε να έχουμε μια σφαιρική άποψη για των πως πραγματοποιούνται οι αλλαγές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και τι δυσκολίες υπάρχουν στην εφαρμογή τους. Επίσης παρουσιάζονται άρθρα και κείμενα που σχετίζονται με την αντίσταση στην εισαγωγή μια οργανωσιακής αλλαγής για να παρατηρήσουμε την άποψη της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.Στην παρούσα εργασία για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 17.0. Παρουσιάζονται οι τέσσερις υποθέσεις που κάναμε στην Ανάλυση Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA) για να ελέγξουμε την σημαντικότητα των κριτηρίων-υποκριτριών ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ακόμα παρουσιάζονται και 5 παράγοντες μετά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Ανάλυση Παραγόντων (Factor analysis) στο SPSS. Στη συνέχεια γίνεται μία συσχέτιση των πέντε αυτών μεταβλητών και ένας έλεγχος για την καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου μας.Θέλοντας να ελέγξουμε αν το μοντέλο που προέκυψε από την Ανάλυση Παραγόντων στο SPSS θα χρησιμοποιήσουμε και την Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση. Αυτό θα γίνει εφαρμόζοντας τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (Structural Equation Models-SEM), τα οποία διακρίνονται σε: α) στο μοντέλο μέτρησης (measurement model),το οποίο ερμηνεύει τις σχέσεις μεταξύ παρατηρούμενων και μη μεταβλητών, οι παρατηρούμενες μεταβλητές είναι αυτές που προέρχονται από τις ερωτήσεις με βαθμωτή κλίμακα που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο και β) στο δομικό μοντέλο (structural model), το οποίο καθορίζει τους συνδέσμους μεταξύ μεταβλητών για τις οποίες δεν υπάρχει απευθείας ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Η επεξεργασία των μοντέλων δομικών εξισώσεων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος Amos 18.0 που αποτελεί βοήθημα του SPSS και εξάγει το διάγραμμα διαδρομών, τις εξισώσεις του δομικού και του μοντέλου μέτρησης, τον πίνακα συνδιακύμανσης των μεταβλητών και τους δείκτες προσαρμογής του μοντέλου μας στα δεδομένα. Επίσης πραγματοποιήσαμε και specification search ώστε να βρούμε το βέλτιστο μοντέλο που ταιριάζει στα δεδομένα μας.Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από τα αποτελέσματα των υποθέσεων που κάναμε εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους στο SPSS και το AMOS καθώς και τα συμπεράσματα για το πόσο προσαρμόζονται τα δεδομένα του μοντέλου μας. Ακόμα αποτυπώνονται τυχών μελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας για το πως θα πρέπει να εφαρμόζονται οι επόμενες οργανωσιακές αλλαγές ανάλογα από τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά