Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή ανάλυσης κύκλου ζωής στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων περιοχής Χανίων

Marakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BA73130-E8F1-4A1A-A03D-2D3EC66D9B74
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μαράκης, "Εφαρμογή ανάλυσης κύκλου ζωής στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων περιοχής Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.20151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία τις τελευταίες δεκαετίες, έχει υπαγορεύσει στα κράτη μέλη την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ως μονόδρομο για την ορθολογιστική τους διαχείριση. Καθιέρωσε, την Ιεράρχηση των επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Waste Hierarchy) που με βαθμό προτεραιότητας αποτυπώνεται στο {Πρόληψη- Ελαχιστοποίηση- Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση - Ανάκτηση Ενέργειας-Τελική Διάθεση}. Τα κράτη μέλη αξιοποιώντας τις διαθέσιμες μεθόδους Τεχνολογίας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Ανακύκλωση, Βιολογική Επεξεργασία, Κομποστοποίηση, Αναερόβια Ζύμωση, Θερμική Επεξεργασία, Υγειονομική Ταφή) επιδιώκουν να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν τεθεί.Με την τελευταία Ευρωπαϊκή Οδηγία, εισήχθη το life-cycle-thinking (LCT) στις θεματικές στρατηγικές και στην Οδηγία για τα Απόβλητα (Waste Directive). Η χρήση της μεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης υπολογισμού των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μιας τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης ΑΣΑ. Λογισμικά μοντέλα ΑΚΖ εξειδικευμένα στη διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη των τεχνολογιών για μια ποικιλία θεμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Χανίων είναι το ΕΑSΕTECH. Αποτυπώνεται το υφιστάμενο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Χανίων και με όρους Ανάλυσης Κύκλου Ζωής εκτελείται η μοντελοποίηση του με τη χρήση του παραπάνω λογισμικού, προκειμένου να υπολογισθούν για πρώτη φορά ποιοτικά και ποσοτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή καθώς και να συγκριθεί με εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης αποβλήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά