Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και αποδοτικότητα κόστους, εσόδων και χρηματοροών δεξαμενόπλοιου

Barkoumas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54048244-6B88-47D6-82A1-1B47F10733B1
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μπαρκούμας, "Ανάλυση και αποδοτικότητα κόστους, εσόδων και χρηματοροών δεξαμενόπλοιου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22878
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται βασικές έννοιες που αφορούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία στο σύνολό της. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση της δομής μιας ναυτιλιακής εταιρείας και των αρμοδιοτήτων των επιμέρους τμημάτων που τη συνθέτουν. Μετά αναφέρονται οι τύποι ναυτιλιακών συμβάσεων (ναυλοσύμφωνα) καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου έχει γίνει μια αναφορά στη διαμόρφωση της χωρητικότητας ενός πλοίου και στο τέταρτο η διάρθρωση των πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων. Στο τέταρτο περιγράφονται οι τύποι καυσίμων που χρησιμοποιούνται και στο πέμπτο τα χαρακτηριστικά των φορτίων πετρελαίου. Τα δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων για ναυτιλιακές επενδύσεις. Γίνεται εκτενής παρουσίαση του ναυτιλιακού κύκλου και της σχέσης του με τη διαμόρφωση της τιμής αγοράς ενός πλοίου και αναδεικνύεται η σημασία της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας για μια ναυτιλιακή επένδυση. Επιπλέον παρουσιάζονται οι επιλογές που έχει ένας πλοιοκτήτης για τη χρηματοδότηση ενός πλοίου αλλά και πως οι τιμές διάλυσης των πλοίων επηρεάζουν την απόφαση της επένδυσης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια διάρθρωση του κόστους διαχείρισης ενός πλοίου αλλά και εκτενής περιγραφή της κάθε κατηγορίας δαπανών. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη που έγινε στα ετήσια μεγέθη λειτουργίας δεξαμενοπλοίου τύπου VLCC αντλώντας πραγματικά δεδομένα από ναυτιλιακή εταιρεία. Παρουσιάζονται όλα τα μεγέθη ,οικονομικά και μη ,για κάθε ταξίδι του πλοίου κατά το έτος 2013 και γίνεται αναλυτική περιγραφή του κάθε ενός ξεχωριστά. Επίσης έχει γίνει μια συνολική αναπαράσταση αυτών των μεγεθών σε ετήσια βάση και μέσα από κατάλληλη επεξεργασία μας οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την αποδοτικότητα του πλοίου εκείνη την περίοδο, συγκρίνοντας τα και με τα αντίστοιχα της αγοράς συνολικά. Επιπλέον έχει γίνει μια συνολική αναλυτική παρουσίαση του κόστους διαχείρισης σε ετήσια βάση επισημαίνοντας το πόσο επιδρά η κάθε δαπάνη σε κάθε κατηγορία κόστους αλλά και στο συνολικό. Το ίδιο έχει γίνει για τα έσοδα του πλοίου και στο τέλος παρουσιάζονται οι ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές (Annual voyage cash flow) του πλοίου αλλά και οι καθαρές (Annual free cash flow) .Τέλος έγινε υπολογισμός του κόστους ,των εσόδων και των καθαρών ταμειακών ροών ανά τόνο μεταφορικής ικανότητας του πλοίου ώστε να μπορεί να διαπιστώσει η εταιρεία διαχείρισης του εάν για το συγκεκριμένο έτος είχαν αντίκτυπο οι οικονομίες κλίμακας για το συγκεκριμένο πλοίο συγκρίνοντας τα μεγέθη με άλλα πλοία μικρότερης χωρητικότητας. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο με βάση τις ετήσιες καθαρές ταμειακές ροές του πλοίου αλλά και δεδομένα όπως η τιμή αγοράς του ,το κόστος δεξαμενισμού και η αξία διάλυσης έχει γίνει παρουσίαση μιας πλήρους ναυτιλιακής επένδυσης βρίσκοντας τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης αυτής (IRR). Επίσης δημιουργήθηκαν κάποια εναλλακτικά σενάρια με βάση αλλαγές σε τιμές ναύλων και καυσίμων έτσι ώστε να δειχθεί πως επηρεάζεται ο EBA σε κάθε περίπτωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά