Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έρευνα αγοράς και ανάλυση προτιμήσεων πελατών: η περίπτωση του καταναλωτικού αλευριού

Kroustalaki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9C692DF-CF54-4849-A0B6-DF1EA01FA118
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Κρουσταλάκη, "Έρευνα αγοράς και ανάλυση προτιμήσεων πελατών: Η περίπτωση του καταναλωτικού αλευριού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22936
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA+ (MUlticriteria Satisfaction Analysis) σε μία συγκριτική έρευνα ικανοποίησης πελατών στον κλάδο της παραγωγής αλευριού.Καθώς η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες μέτρησης και ανάλυσής της, που στόχο έχουν τον εντοπισμό των αδυναμιών της κάθε εταιρίας και την λήψη διορθωτικών μέτρων που θα επιφέρουν την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της. Ταυτόχρονα εντοπίζονται τα σημεία στα οποία πλεονεκτεί κάθε εταιρία σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε μία επιχείρηση να γίνει πιο ευέλικτη σε αλλαγές και νέες τάσεις που δημιουργούνται από τους ανταγωνιστές.Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων και αφορούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με το καταναλωτικό αλεύρι. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές αγοράζουν ή έχουν σταματήσει να αγοράζουν μία συγκεκριμένη μάρκα, ποιές είναι αυτές οι μάρκες, ποιό είναι το επίπεδο καταναλωτικής αφοσίωσης κάθε μάρκας, καθώς και τί διείσδυση έχουν οι νέοι τύποι αλευριού. Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι σε θέση να δώσουν μια συνολική εικόνα της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος.Η μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας βασίζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο ορίζονται οι στόχοι της έρευνας, όπως αναφέρονται παραπάνω και πραγματοποιείται μία προκαταρτική έρευνα αγοράς για τον καθορισμό των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, καθώς και ο καθορισμός των διαστάσεων ικανοποίησης. Με βάση τα προηγούμενα σχεδιάζεται κατάλληλο ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η διεξαγωγή της έρευνας ικανοποίησης μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών σε super markets της πόλης των Χανίων.Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής, όπως μεθόδων πινακοποίησης των δεδομένων και γραφικής παρουσίασης αυτών. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι σε θέση να δώσουν μια αρχική εικόνα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών για κάθε μάρκα και κάθε τύπο αλευριού.Στο τρίτο στάδιο εφαρμόζεται η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA+ με σκοπό τη σύνθεση των προτιμήσεων του συνόλου των πελατών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση αξιών. Η μέθοδος MUSA + έχει τη δυνατότητα χειρισμού ταυτόχρονα στο ίδιο μαθηματικό μοντέλο δεδομένων ικανοποίησης από διαφορετικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μία εταιρεία να εξάγει συμπεράσματα που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Έτσι, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών αλλά και της ανταγωνιστικότητας κάθε εταιρείας. 

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά